KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U 2017. GODINI

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 25. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 1/15 i 3/16) i člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni glasnik opštine Stanari“ broj 4/15), načelnik opštine Stanari, raspisuje

 

K O N K U R S

za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2017. godini

 

I Predmet Konkursa

             Predmet Konkursa je dodjela sredstava iz budžeta opštine Stanari za finansiranje projekata nevladinih organizacija.

II – Namjena sredstava

             Sredstva su namijenjena nevladinim organizacijama, a raspodjela sredstava će se vršiti za projekte, prema prioritetu koji je ustanovljen Odlukom načelnika Opštine, broj: 02-220-2/17, iz sljedećih oblasti:

 • socijalne zaštite,
 • prava i zaštite osoba sa invaliditetom,
 • očuvanja životne sredine i održivog razvoja,
 • unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje,
 • afirmacije i valorizacije kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine Stanari,
 • podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine,
 • ekonomskog razvoja opštine,
 • unaprjeđivanja rada sportskih kolektiva i rekreacije na teritoriji opštine Stanari.

III – Uslovi za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava

              Nevladine organizacije, čiji će se projekti uzeti u razmatranje, moraju imati sjedište na području opštine Stanari, a projekti, za koje nevladine organizacije konkurišu, moraju u toku 2017. godine biti realizovani, isključivo na području stanarske opštine.

Prijava na Konkurs se podnosi komisiji i predaje u zgradi opštine.

IV – Potrebna dokumentacija

                Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti, se prilaže:

 • dokaz da je nevladina organizacija registrovana i ima sjedište na području opštine Stanari,
 • kratak opis nevladine organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima,
 • projekat kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava,
 • izjavu ovlaštenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije u kojoj navodi da li je od drugog donatora dobila dio sredstava za realizaciju projekta koji kandiduje (ukoliko je dobila, potrebno je priložiti kopiju ugovora),
 • izjavu u kojoj se navodi da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na Konkurs opštine.

Projekat treba da sadrži:

 • naziv projekta,
 • naziv nevladine organizacije (adresa, telefon/faks i e-mail),
 • oblast na koju se odnosi projekat i opis konkretnog problema koji se rješava realizacijom projekta,
 • ciljeve projekta,
 • detaljan opis projekta (opisati po segmentima i kvantifikovati sve projektne ili programske aktivnosti i dinamiku realizacije projekta, sa eventualno potrebnom dokumentacijom: skice, planovi, crteži, fotografije, kompjuterske simulacije, prezentacije i sl.),
 • budžet projekta (detaljno razrađen po stavkama, kao i ukupan iznos sredstava koja se potražuju),
 • način praćenja projekta (evaluacija),
 • odgovorno lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt),
 • broj žiro-računa nevladine organizacije.

V – Kriterijumi za dodjelu sredstava

            Komisija, imenovana od strane načelnika opštine, vrši dodjelu sredstava na osnovu projekata koje, uz prijavu na konkurs, podnose nevladine organizacije, cijeneći pri tom posebno:

 1. vezanost projekta za oblasti navedene u tački 2. Konkursa,
 2. da li nevladina organizacija ima iskustva i stručna lica za realizaciju projekta,
 3. jasnu definiciju ciljne grupe,
 4. postojanje realne potrbe za rješavanje pojedinih pitanja i usmjerenost projekata na rješavanje tih pitanja,
 5. jasnoću i preciznost budžeta projekta.

VI – Zaključenje ugovora

             Nakon donošenja Odluke o raspodjeli sredstava i njenog javnog objavljivanja, načelnik opštine sa nevladinom organizacijom, kojoj su dodijeljena sredstva, zaključuje ugovor, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

Nevladina organizacija, kojoj su dodijeljena sredstva za projekat, podnosi komisiji izvještaj o realizaciji projekta sa finansijskim izvještajem, do isteka 2017. godine.

VII – Rok za podnošenje zahtjeva

              Konkurs je otvoren do 13.03.2017. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

VIII – Ostale napomene

                Dodatne informacije, u vezi poziva, mogu se dobiti u prijemnoj kancelariji Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj, ili na broj telefona 053/201-810.

NAČELNIK OPŠTINE

Dušan Panić