Opštinska uprava

word-image

Opštinska uprava odlučuje o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim pravnim interesima fizičkih i pravnih lica, iz nadležnosti Opštinske uprave, u skladu sa zakonom i drugim propisima. Opštinska uprava se organizuje i djeluje u skladu sa kriterijumima efikasnosti, djelotvornosti i ekonomičnosti, uz poštivanje najbažnijih principa, utvrđenih zakonom.

Osnovna obilježja Opštinske uprave su:

 • vrši upravne poslove u okviru prava i dužnosti opštine, na osnovu i u okviru Ustava, zakona, Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Stanari i drugih propisa,
 • u vršenju upravnih poslova, Opštinska uprava je samostalna u okviru svojih ovlaštenja i za svoj rad odgovara načelniku opštine,
 • na čelu organizacionih jedinica Opštinske uprave, nalaze se načelnici, odnosno šefovi.

Kao organizacione jedinice, u okviru Opštinske uprave, osnivaju se:

Redni

broj

Naziv organizacionih jedinica

1. Odjeljenje za opštu upravu

 • Odsjek za opštu upravu i zajedničke poslove,
 • Odsjek za socijalnu, porodičnu i dječiju zaštitu,
 • Odsjek Dobrovoljna vatrogasna jedinica.
2. Odjeljenje za privredu i finansije

 • Odsjek za privredu, poljoprivredu, društvene djelatnosti i lokalni

  ekonomski razvoj,

 • Odsjek za finansije i budžet
3. Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

 • Odsjek za prostorno planiranje, građenje i dokumentaciju,
 • Odsjek za stambeno-komunalne poslove i ekologiju.