Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju

word-image

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU IMA SLJEDEĆE NADLEŽNOSTI

U okviru prostornog uređenja, obavljaju se sljedeći stručni i upravni poslovi: usvajanje dokumenata prostornog uređenja i obezbjeđivanje njihovog sprovođenja, praćenje stanja uređenja prostora i naselja na svojoj teritoriji, izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola, u skladu sa nadležnostima, propisanim posebnim zakonom, obezbjeđivanje korišćenja građevinskog zemljišta, davanje građevinskog zemljišta na korišćenje, utvrđivanje naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i brigu o njegovom uređivanju, unapređivanju i zaštiti; obezbjeđivanje uslova za uređenje naselja i korišćenje javnih i drugih površina, određivanje prostora za parkiranje i uređivanje uslova i način njihovog korišćenja i upravljanja, uređivanje načina odlaganja komunalnog otpada i određivanje područja na kojima se mogu obavljati određene vrste poslovnih djelatnosti; obezbjeđivanje uslova i određivanje načina izgradnje, odnosno postavljanje i uklanjanje objekata na javnim površinama u naseljenim mjestima i na neizgrađenom građevinskom zemljištu i određivanje uslova za uklanjanje objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi, za susjedne objekte i bezbjednost saobraćaja i drugi poslovi, u skladu sa zakonom.

U okviru stambenokomunalnih poslova i ekologije, ovo Odjeljenje propisuje pravila održavanja reda u zgradama, odlučuje o uvođenju posebne naknade za etažne vlasnike, pod uslovima propisanim posebnim zakonom, radi obezbjeđenja sredstava za radove hitnih intervencija u zgradama, propisuje uslove i obezbjeđuje nadzor nad održavanjem zgrada, određuje visinu zakupnine za korišćenje stanova kojima upravlja, te visinu zakupnine za državne stanove na svom području, pod uslovima propisanim zakonom kojim je uređeno njihovo korišćenje; odlučuje o organizovanju poslova održavanja zgrada kojima upravlja, visini naknade za zakup i utvrđuje kriterijume i načine plaćanja troškova održavanja poslovnih prostorija i stanova u kojima se obavlja poslovna djelatnost; obezbjeđuje postupak iseljenja bespravno useljenih lica u državne stanove i zajedničke prostorije u zgradama i obavlja i druge, zakonom utvrđene poslove u oblasti stanovanja; obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti, organizacionih, materijalnih i drugih uslova za izgradnju i održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture; obezbjeđuje lokacije i uslove za izgradnju i održavanje grobalja i određuje uslove i načine sahranjivanja, kao i načine organizovanja tih poslova; obezbjeđuje uslove za izgradnju i održavanje ulica i trgova, lokalnih puteva, seoskih, poljskih i drugih nekategorisanih puteva, uređuje i obezbjeđuje upravljanje tim putevima i ulicama i odobrava njihovu izgradnju; obezbjeđuje sprovođenje preventivnih i drugih mjera i aktivnosti u oblasti bezbjednosti saobraćaja, obezbjeđuje organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave i auto-taksi prevoza; obezbjeđuje nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti i inspekcijski nadzor i druge nadležnosti, u skladu sa zakonom.

U okviru Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju, organizuju  se sljedeći odsjeci:

  • Odsjek za prostorno planiranje, građenje i dokumentaciju,
  • Odsjek za stambeno-komunalne poslove i ekologiju.

KONTAKT

Telefon: 053/201-810
Faks: 053/201-818
E-mail: stambenokomunalno@opstinastanari.com

 

EKOLOŠKE DOZVOLE:

Ekološka dozvola-Duško Subotić