Документи

УКОЛИКО ИМАТЕ ПРОБЛЕМА СА ОТВАРАЊЕМ ИЛИ ПРЕУЗИМАЊЕМ ДОКУМЕНАТА, ПОТРЕБНО ЈЕ ВЕБ СТРАНИЦУ ПОДЕСИТИ НА ЋИРИЛИЦУ (ГОРЊИ ДЕСНИ УГАО)

Статут општине Станари

Пословник о раду Скупштине општине Станари

Етички кодекс изабраних представника у органима власти општине Станари

Етички кодекс о понашању запослених у Општинској управи општине Станари

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Одлука о општинским административним таксама

Допуна Одлуке о општинским административним таксама

План заштите од пожара на подручју општине Станари

Правилник о заштити од пожара Општинке управе општине Станари

Одлука о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца

Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Станари

Одлука о збору грађана

Одлука о расписивању избора за чланове савјета мјесних заједница

Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите

Правилник за додјелу новчане помоћи за новорођену дјецу

Правилник о измјени и допуни Правилника о додјели ЈНП за новорођену дјецу

Правилник за додјелу ЈНП из буџета општине, намијењене социјални угроженим грађанима

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Правилник о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија

Одлука о измјени Правилника о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија

Одлука о измјени и допуни Правилника о критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија

Правилник о расподјели пољопривредних средстава за пољопривредну производњу за 2015. годину

Програм подстицаја пољопривредне производње за 2017. годину

Одлука о измјени и допуни Програма подстицаја пољопривредне производње за 2017. годину

Одлука о приоритетним областима за расподјелу средстава невладиним организацијама у 2017. години

Правилник Правилник о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима

Исправка преамбуле Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима

Одлука о о измјени и допунама Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима

Одлука о измјени и допунама Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима

План капиталних улагања општине Станари за 2017. годину

Oдлука o висини вриједности непокретности на подручју општине Станари у 2017. години

Табела вриједности непокретности

Одлука о утврђивању пореске стопе за oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општинe Станари у 2017. гoдини

Правилник о условима и начину отуђења непокретности у својини Општине испод тржишне цијене или без накнаде

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЕКОЛОГИЈУ

Одлука о комуналним таксама

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама

Одлука о комуналном реду

Одлука о условима држања домаћих животиња

Прогам заједничке комуналне потрошње за 2017. годину

Одлука о разврставању, управљању и заштити локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Станари

План одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2017. годину