JAVNA RASPRAVA NA NACRT ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA

Skupština opštine Stanari je Zaključkom, broj: 01-022-167/16, od 09.12.2016. godine, utvrdila Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama. Nacrt se stavlja u javnu raspravu, počevši od 19.12.2016. godine, zaključno sa 01.02.2017. godine.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE:

Nacrt Odluke objaviće se:

  • kao oglas u dnevnim novinama „Glas Srpske“,
  • na internet stranici opštine Stanari (opstinastanari.com),
  • na oglasnoj tabli opštine Stanari

Nacrt Odluke dostaviće se:

  • odbornicima Skupštine opštine Stanari.

Javnu raspravu sprovešće Odjeljenje za opštu upravu, zajedničke, upravno-pravne poslove i boračko-invalidsku zaštitu opštine Stanari u elektronskoj, pisanoj i usmenoj formi.

Javna rasprava u elektronskoj formi organizuje se informisanjem o Nacrtu Odluke na internet stranici www.opstinastanari.com i dostavljanjem primjedbi, prijedloga i sugestija građana i drugih učesnika na mejl adresu: opstauprava@opstinastanari.com ili dijana.stankovic@opstinastanari.com.

Javna rasprava u pisanoj formi organizuje se putem dostavljanja pisanih primjedbi, prijedloga i sugestija građana i drugih učesnika na adresu: Opština Stanari, Odjeljenje za opštu upravu, zajedničke, upravno-pravne poslove i boračko-invalidsku zaštitu, Stanari bb, 74 208 Stanari, zaključno sa danom okončanja javne rasprave.

Javna rasprava u usmenoj formi održaće se:

  • za lokalno stanovništvo sa područja naseljenog mjesta Stanari, u sali opštine Stanari, dana 23.01.2017. godine, sa početkom u 17:00 časova,
  • za lokalno stanovništvo sa područja naseljenog mjesta Raškovci, u sali opštine Stanari, dana 25.01.2017. godine, sa početkom u 17:00 časova,
  • za lokalno stanovništvo sa područja naseljenog mjesta Ostružnja Donja, u sali opštine Stanari, dana 27.01.2017. godine, sa početkom u 17:00 časova.

Organizator Javne rasprave će, po okončanju iste sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, sa primjedbama, prijedlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja, prosječnom ocjenom o kvalitetu i uspješnosti javne rasprave i isti objaviti na veb stranici opštine Stanari, u roku tri dana, od dana izrade.

Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama možete preuzeti na sljedećem linku:

Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama