JAVNI POZIV ZA DODJELU EKONOMSKE PODRŠKE ŽRTVAMA MINA NA PODRUČJU OPŠTINE STANARI

Na osnovu Ugovora o implementaciji projekta “Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“, broj 2017/387 – 336, potpisanog sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, nevladina organizacija  World Vision (WV), u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca UDAS i saradnji sa lokalnim zajednicama uključenim u projekat  i BHMAC – om, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu ekonomske podrške za žrtve mina na području opština/općina i gradova: Doboj, Zvornik, Stanari, Čajniče, Velika Kladuša, Bihać, Bosanska Krupa, Konjic, Lukavac, Travnik i Donji Vakuf

     Barem 50 žrtava mina sa najkvalitetnijim poslovnim idejama, će biti podržano kroz: nabavku alata i druge tehničke opreme, trening u upravljanju malim biznisom, kontinuiranu stručno-tehničku podršku, u cilju razvoja podržanih biznisa i posjetu i učestvovanje na poljoprivrednom sajmu.

Sve zainteresovane žrtve mina ili članove porodica smrtno stradalih od mina, sa područja gore navedenih lokalnih zajednica, mogu da preuzmu prijavni set dokumenata za učestvovanje u projektu, uredno ga popune, te dostave nadležnom organu u opštini stanovanja od 27. novembra do 15. decembra 2017. godine. Kao dan dostave, računa se dan lične dostave ili datum naveden na poštanskom pečatu (ako se prijave dostavljaju poštom).

Napomena: „Žrtve protivpješadijskih mina“, obuhvataju sve osobe koje su stradale ili pretrpile fizičke ili psihičke povrede, ekonomske gubitke, društvenu marginalizaciju ili je ostvarivanje njihovih prava bilo suštinski ugroženo upotrebom protivpješadijskih mina. Pojam „žrtve protivpješadijskih mina“, uključuje one osobe koje su direktno ugrožene protivpješadijskim minama, kao i njihove porodice i zajednice.

Kriterijumi za odabir korisnika projekta:

 1. Opšti kriterijumi
 • Podnosilac zahtjeva je žrtva mine ili član uže porodice smrtno stradalog u minskom incidentu,
 • Aplikacioni obrazac je u cjelosti uredno popunjen,
 • Karton žrtve mine u cjelosti uredno popunjen,
 • Potpisana izjava kojom se potvrđuje da su navodi u aplikacionom obrascu istiniti (izjava je dio aplikacionog obrasca).
 1. Posebni kriterijumi
 • Socio-ekonomski profil podnosioca zahtjeva (radni status, veličine domaćinstva, broj djece u domaćinstvu, broj osoba sa invaliditetom u domaćinstvu, ukupna primanja domaćinstva),
 • Kvalitet opisane poslovne ideje,
 • Vještine i iskustvo relevantno za mali biznis,
 • Spremnost podnosioca zahtjeva da registruje podržani mali biznis kao poljoprivredno gazdinstvo ili samostalnu zanatsku djelatnost,
 • Spremnost podnosioca zahtjeva da aktivno učestvuje u dodatnim treninzima koji imaju za cilj unapređenje uspješnosti podržanog malog biznisa,
 • Podnosilac zahtjeva nije bio korisnik ranijeg projekta podrške žrtvama mina finansiranog od strane Evropske unije.

Zainteresovane osobe koje ispunjavaju opšte i posebne kriterijume, treba da dostave:

 • Uredno popunjen aplikacioni obarzac i karton žrtve mine,
 • Medicinsku ili drugu dokumentaciju kojom se dokazuje da je podnosilac zahtjeva žrtva mine ili član uže porodice smrtno stradalog u minskom incidentu,
 • Kućnu listu podnosioca zahtjeva,
 • Kopiju lične karte podnosioca zahtjeva.

Preuzimanje i dostava prijava

Preuzimanje aplikacionih obrazaca i dostava prijava se vrši u Odjeljenju za privredu i finansije opštine Stanari, svakim radnim danom, od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli opštine. Kontakt osoba ispred opštine Stanari je Jelena Jerinić (Odjeljenje za privredu i finansije, broj telefona: 053/201 – 810).

Javni poziv ostaje otvoren 19 dana od objave na oglasnoj tabli opštine, od 27. novembra 2017. godine, zaključno sa 15. decembrom 2017. godine, u 15:00 časova.

Odabir korisnika projekta, obaviće Komisija za izbor korisnika na osnovu utvrđenog sistema bodovanja, sastavljena od članova World Vision-a , UDAS-a, BHMAC-a i predstavnika gore pomenutih lokalnih zajednica.

Preliminarna lista korisnika će biti objavljena na oglasnoj tabli loklane uprave, u roku od 28 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Prigovor na preliminarnu listu korisnika podrške se pismeno podnosi World Vision – u, u roku od 8 dana od javnog oglašavanja preliminarne liste korisnika na oglasnoj tabli lokalne uprave, na adresu World Vision BiH, Nesiba Malkića 1, 75000 Tuzla. Komisija za izbor korisnika je dužna odrediti se po žalbi i odgovoriti pismenim putem u roku od 7 dana nakon isteka žalbenog roka.

Sve dodatne informacije možete dobiti preko www.worldvision.ba (e-mail: sveto_djurdjevic@wvi.org, amir_mujanovic@wvi.org, tel. 0637/776 –690 i 063/694 – 192) www.udas.rs.ba (e- mail: udas@teol.net, tel. 051/437 – 488 i 065/531 – 357).

APLIKACIONI OBRAZAC