JAVNI POZIV ZA DODJELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH RADNIKA I SAMOZAPOŠLJAVANJE U PROIZVODNIM, ZANATSKIM I USLUŽNIM DJELATNOSTIMA U 2017. GODINI

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 25. Statuta opštine Stanari (“Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 1/15 i 3/16), Odluke o izvršenju budžeta opštine Stanari za 2016. godinu (“Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 9/15), i člana 15. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima (“Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 3/16),  načelnik opštine Stanari, raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu subvencija za zapošljavanje novih radnika

i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim

djelatnostima u 2017. godini

 

I – Predmet poziva

Predmet javnog poziva je dodjela subvencija (sufinansiranje dijela troškova radnog mjesta) poslodavcima i nezaposlenim licima koji obavljaju djelatnost, odnosno imaju prebivalište (sjedište) na području opštine Stanari, za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima u 2017. godini.

II – Namjena subvencija

Subvencije su namijenjene:

 • poslodavcima za zapošljavanje novih radnika sa evidencije JU Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Doboj – Biro Stanari,
 • nezaposlenim licima, prijavljenim na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Doboj – Biro Stanari.

 

III – Uslovi za ostvarivanje prava na subvenciju

Pravo na subvencije za zapošljavanje novih radnika u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima imaju privredna društva i preduzetnici.

Pravo na subvencije za samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima imaju preduzetnici koji su registrovani za obavljanje djelatnosti, u toku Javnog poziva za dodjelu subvencija.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mjesta ne mogu ostvariti: udruženja građana, djelatnosti iz oblasti igara na sreću, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava.

Pravo na subvencije ne mogu ostvariti ni subjekti koji su koristili sredstva po nekom drugom programu zapošljavanja ili samozapošljavanja, a nisu realizovali ugovornu obavezu, po nekom od prethodnih programa.

IV – Kriterijumi za dodjelu subvencija

 1. Novo zapošljavanje

Subvencije za novo zapošljavanje, dodjeljuju se poslodavcu koji zapošljava lice koje je najmanje 3 mjeseca bilo na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Doboj –  Biro Stanari  i sa kojim je zaključio ugovor u trajanju od najmanje 24 mjeseca, od dana dobijanja subvencije (osim ako stručni profil ne zahtijeva drugačije rješenje).

Poslodavci mogu ostvariti pravo na jedan od podsticaja, maksimalno za 10 (deset) radnika.

U okviru pojedinih djelatnosti, prednost pri izboru imaće privredna društva i preduzetnici koji zapošljavaju jednu od sljedećih kategorija:

 1. za lice koje ima status člana porodice poginulog borca (dokazuje se rješenjem),
 2. za invalidno lice i lice sa statusom RVI (dokazuje se rješenjem),
 3. za lice iz porodice sa četvoro ili više članova (dokazuje kućnom listom),
 4. mladi bez roditeljskog staranja (uvjerenjem nadležnog organa),
 5. demobilisani borci prve kategorije (dokazuje se rješenjem),
 6. pripravnici,
 7. lice starije od 45 godina.

Za dokazivanje naprijed navedenih statusa, podnosilac aplikacije je dužan, pored neophodne dokumentacije, priložiti i odgovarajući dokaz kojim dokazuje predmetni status.

 1. Samozapošljavanje

Subvencije za samozapošljavanje namijenjene su nezaposlenim licima, koja su najmanje 3 mjeseca prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, Filijala Doboj –  Biro Stanari.

Subvencije se dodjeljuju za započinjanje sopstvenog biznisa, uz uslov da djelatnost nastave obavljati najmanje 24 mjeseca, od dana registracije.

Korisnik subvencije dužan je redovno uplaćivati doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje, u trajanju najmanje 24 mjeseca, te kvartalno dostavljati dokaz o uplati navedenih doprinosa.

U okviru pojedinih djelatnosti, prednost u dodjeli subvencija za samozapošljavanje, imaće sljedeće kategorije:

 1. lice koje ima status člana porodice poginulog borca (dokazuje se rješenjem),
 2. invalidno lice i lice sa statusom RVI (dokazuje se rješenjem),
 3. lice iz porodice sa četvoro ili više članova (dokazuje kućnom listom),
 4. mladi bez roditeljskog staranja (uvjerenjem nadležnog organa),
 5. demobilisani borac prve kategorije (dokazuje se rješenjem),
 6. lice starije od 45 godina.

V – Doznačavanje sredstava

Subvencije poslodavcu za novo zapošljavanje doznačavaju se po prijemu radnika, u visini 50% od odobrenih sredstava, 20% nakon 6 mjeseci i 30% nakon 12 mjeseci od zapošljavanja radnika.

Subvencije za samozapošljavanje, doznačavaju se nezaposlenom licu u visini od 60% odobrenih sredstava po započinjanju sopstvenog posla (registracija preduzetnika), 20% nakon 6 mjeseci i 20% nakon 12 mjeseci, po zaključenju ugovora.

 

VI – Postupak dodjele subvencija

Privredna društva i preduzetnici za zapošljavanje novih radnika, uz propisani obrazac zahtjeva, prilažu sljedeća dokumenta:

 • rješenje o registraciji privrednog društva – iz Okružnog privrednog suda Doboj, ili rješenje o registraciji preduzetnika iz Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i LER opštine Stanari,
 • obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima (za pravna lica) – iz APIF-a,
 • uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama -iz Poreske uprave Republike Srpske, i uvjerenje o izmirenim obavezama PDV-a – iz UIO BiH;
 • uvjerenje o broju zaposlenih radnika i izmirenim obavezama prema istim – iz Poreske uprave Republike Srpske,
 • uvjerenje o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje – Biro Stanari, za lica za koja se traži subvencija,
 • rješenje nadležnog organa ili potvrda nadležne institucije, za lica sa posebnim statusom,
 • ovjerenu i potpisanu izjavu da ne zapošljava lica kod kojih je radni odnos kod istog poslodavca prestao, u posljednju godinu dana.

Komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnijetoj prijavi.

Nezaposlena lica, uz propisani obrazac zahtjeva za samozapošljavanje, prilažu sljedeća dokumenta:

 • ovjerenu fotokopiju lične karte,
 • uvjerenje o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje – Biro Stanari,
 • rješenje o registraciji – iz Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i LER opštine Stanari
 • rješenje nadležnog organa ili potvrda nadležne institucije, za lica s posebnim statusom,
 • biznis plan,

Komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnijetoj prijavi.

Obrazac zahtjeva za dodjelu subvencije u potpunosti mora biti čitko popunjen, jer u protivnom se neće uzeti u razmatranje.

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Po potrebi, Komisija za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu subvencija ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

VII – Razmatranje zahtjeva

Ispunjenost uslova i ocjenu zahtjeva za dodjelu subvencije, na osnovu utvrđenih opštih i posebnih kriterijuma, utvrđuje Komisija, imenovana rješenjem načelnika, te sačinjava prijedlog rang liste.

Na prijedlog Komisije, načelnik donosi odluku o dodjeli i visini subvencije, a sa svakim korisnikom subvencije pojedinačno zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

 

VIII – Zaključenje ugovora

Pri potpisivanju ugovora, korisnik subvencije dužan je da dostavi dokaz o zasnivanju radnog odnosa za lica koja se zapošljavaju (obrazac 3100 iz Poreske uprave o prijavi radnika), te bjanko ovjerenu i potpisanu mjenicu, kao instrument obezbjeđenja.

U slučaju da korisnik subvencije, prilikom potpisivanja ugovora, nije u mogućnosti da dostavi dokaze o zanivanju radnog odnosa za lica koja se zapošljavaju, iste je dužan dostaviti najkasnije u roku od 30 dana, od dana potpisivanja ugovora.

X – Rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjevi, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu:

Opština Stanari,

74208 Stanari,

sa naznakom

“Prijava na Javni poziv za dodjelu subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima u 2017. godini“.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, od dana objavljivanja Javnog poziva.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti predmet razmatranja.

 

XI – Ostale napomene

Javni poziv, obrazac zahtjeva i Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija, dostupni su na internet stranici opštine Stanari (www.opstinastanari.com) i info pultu.

Dodatne informacije u vezi poziva, mogu se dobiti u prijemnoj kancelariji Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i ler, ili na broj telefona 053/201-810.

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima

Obrazac 1- samozapošljavanje

Obrazac 2- novo zapošljavanje

NAPOMENA: Ukoliko imate problema sa preuzimanjem dokumenata, veb-stranicu je potrebno podesiti na ćirilicu.