JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA ČLANA KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

Broj: 02-220-1/17

Datum: 21.02.2017.

Na osnovu člana 62. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 1/15 i 3/16) i članova 5. i 6. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 4/15), načelnik opštine Stanari, raspisuje

J A V N I  P O Z I V

za prijavu kandidata predstavnika nevladinih organizacija za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

I

               Predmet Javnog poziva je prijava kandidata, predstavnika nevladinih organizacija, za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, koja se dodjeljuju iz budžeta opštine Stanari.

II

                Član Komisije, iz reda nevladinih organizacija, ne može biti odbornik, poslanik ili član organa upravljanja političke partije.

III

                 Prijave sa kratkom biografijom dostaviti na protokol opštine, sa naznakom: prijava kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava NVO.

IV

                  Rok za predlaganje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

NAČELNIK OPŠTINE

Dušan Panić