KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Na osnovu Pravilnika o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 5/15, 5/16 i 8/16), načelnik opštine Stanari, raspisuje

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima visokoškolskih ustanova

za školsku 2017/2018. godinu

I

Opština Stanari dodjeljuje stipendije redovnim studentima visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na području opštine Stanari i pod uslovima predviđenim Pravilnikom o kriterijumima za dodjelu studentskih i đačkih stipendija.

Stipendije se dodjeljuju studentima koji prvi put upisuju određenu godinu studija.

II

Za dodjelu stipendije iz prethodnog člana, mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
 • da imaju prebivalište na području opštine Stanari u neprekidnom trajanju dužem od 3 godine,
 • da studenti završne godine, na prvom ciklusu studija, nisu stariji od 25 godina, osim studenata studija koji traju pet ili šest godina, koji ne mogu biti stariji od 28 godina života,
 • da prvi put upisuju određenu godinu studija,
 • da ne primaju stipendiju iz drugih, javnih izvora stipendiranja,
 • da nisu u stalnom radnom odnosu.

 III

Uz prijavu na Konkurs (obrazac prijave se nalazi u šalter-sali i na internet stranici opštine Stanari), svi zainteresovani studenti su obavezni dostaviti sljedeće dokumente:

 • potvrdu da je redovan student i da je prvi put upisao/la određenu godinu studija,
 • potvrdu o prosjeku ocjena, za studente druge i narednih godina studija,
 • potvrda o kretanju prebivališta (CIPS),
 • izjavu da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja,
 • kopiju lične karte,
 • kopiju tekućeg računa,
 • potvrdu o statusu porodice (ako su studenti djeca poginulih i nestalih boraca, civilnih žrtava rata, invalida rata, djeca bez oba roditelja, djeca sa utvrđenim invaliditetom i djeca iz socijalno ugroženih porodica).

IV

Konkurs ostaje otvoren do 31. oktobra 2017. godine.

 V

Izuzetno, samo studenti kojima je odobren posebni rok u toku mjeseca novembra (za studente kojima je potreban uslov za upis naredne godine), mogu podnijeti zahtjev za stipendiju do 15. novembra 2017. godine.

VI

Prijave sa potrebnim dokumentima predaju se u šalter-sali opštine ili se šalju poštom, na adresu: Opština Stanari, Odjeljenje za privredu i finansije, 74208 Stanari, sa naznakom „Za studentsku stipendiju“.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Dušan Panić

Zahtjev za stipendiranje studenata

Plakati PDF-1