NAREDBA O ODREĐIVANJU PREDUZEĆA, USTANOVA I DRUGIH ORGANIZACIJA KOJI SU DUŽNI DA RADE U DANE PRAZNIKA REPUBLIKE SRPSKE I UTVRĐIVANJU DUŽINE RADNOG VREMENA ZA SUBJEKTE KOJI MOGU DA RADE U DANE REPUBLIČKIH PRAZNIKA

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07), člana 7. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 4/15) i člana 62. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 1/15 i 3/16), načelnik opštine Stanari, donio je

N A R E D B U

o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika

 

Član 1.

U dane republičkih praznika: Nova godina – 01. i 02. januar i Dan Republike – 09. januar 2017. godine, privredni i drugi subjekti ne rade, ali radi zadovoljenja povećanih potreba građana, u vrijeme praznika, mogu da rade:

 • januara 2017. godine, privredni i drugi subjekti ne rade, osim privrednih i drugih subjekata kojima je zakonskim i drugim propisima izričito dozvoljeno da rade
 • i 09. januara 2017. godine, mogu da rade:
 1. u vremenu od 07:00 do 15:00 časova:
 • svi privredni i drugi subjekti na području opštine Stanari;

b)  u vremenu od 00:00 do 24:00 časa:

 • trgovinski objekti tipa dragstori,
 • pravna lica i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost,
 • trgovinski objekti na benzinskim pumpama.

 

Član 2.

Zbog zadovoljenja povećanih potreba građana i pružanja bogatije i raznovrsnije ugostiteljsko-turističke ponude, u periodu od 28.12.2016. godine do 15.01.2017. godine, svi ugostiteljski objekti na području opštine Stanari mogu raditi duže u odnosu na radno vrijeme, propisano Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Stanari, i to:

 1. u neograničenom vremenu, u danima:
 • 01.2017. godine (noć sa 31.12.2016. godine na 01.01.2017. godine),
 • 01.2017. godine (noć sa 01.01.2017. godine na 02.01.2017. godine),
 • 01.2017.godine (noć sa 06.01.2017. godine na 07.01.2017. godine),
 • 01.2017. godine (noć sa 13.01.2017. godine na 14.01.2017. godine).
 1. u ostalim danima navedenog perioda, ugostiteljski objekti mogu raditi 1 (jedan) čas duže, u odnosu na radno vrijeme, propisano Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Stanari.

Član 3.

U slučaju postupanja suprotno odredebama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o propisanim prekršajima iz Zakona o praznicima i Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari.

Član 4.

Ova Naredba objaviće se u „Službenom glasniku opštine Stanari“, internet stranici opštine Stanari i oglasnoj tabli Opštinske uprave Stanari.

Broj: 02-122-69/16                                                                                                                                                           NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 26.12.2016. godine                                                                                                                                                  Dušan Panić