Naredba o određivanju radnog vremena na dan praznika

 

N A R E D B A

o određivanju radnog vremena na dan praznika Republike Srpske

Dan uspostve Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar

Član 1.

Na dan republičkog praznika: Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembar 2015. godine, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

  • privredni i drugi subjekti, kojima je drugim zakonskim propisima izričito dozvoljelno da rade,
  • preduzeća i radnje, koja obavljaju pekarsku djelatnost, u vremenu od 0,00 do 24,00 časova,
  • svi privredni i drugi subjekti na području opštine Stanari, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova

Član 2.

Ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“ , broj: 3/15).

Član 3.

U slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj, iz Zakona o praznicima i Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari.

Član 4.

Ova Naredba objaviće se u „Službenom glasniku opštine Stanari“ , Internet stranici opštine Stanari i na Oglasnoj tabli opštinske uprave Stanari.