Načelnik opštine

21459914_1434499696597584_1404872590_o

BIOGRAFIJA:

Dušan Panić rođen je 15.06.1954. godine u Stanarima. Osnovnu školu završio u Stanarima, a srednju u Doboju. Redovne studije završio 1981. godine i stekao zvanje diplomiranog inžinjera na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.
Radio kao profesor u Srednjoškolskom centru u Doboju.
Od 1982-1992. zaposlen u PBS OB Doboj na poslovima projektanta informacionog sistema.
Od 1996-1998. godine obavljao dužnost direktora JP „PTT saobraćaj Doboj“.
Od 1998-2009. godine obavljao dužnost direktora i rukovodioca sektora u RJ Regionalni Telekom Doboj.
Od 2010 – 2014 godine radio u JP „Zavod za zapošljavanje Republike Srpske“.
Na održanim izborima 01. februara 2015. godine, kao kandidat SNSD-a, izabran je za prvog načelnika opštine Stanari.
Najvažnije strateške ciljeve, koje planira ostvariti su zaposlenje mladih ljudi, prije svega, infrastruktura, izgradnja i rekonstrukcija putnih mreža kao i ekonomski i privredni razvoj opštine Stanari.

Telefon: 053/201-810
Faks: 053/201-818
E-mail: nacelnik@opstinastanari.com


Načelnika opštine biraju građani na opštim, neposrednim izborima, na period četiri godine, u skladu sa zakonom. Načelniku opštine mandat počinje teći danom ovjere mandata od strane Centralne izborne komisije BiH.  Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu i nosilac je izvršne vlasti u opštini. U slučaju ostavke, opoziva i trajne spriječenosti načelnika opštine da obavlja funkciju, a preostalo je više od godinu dana mandata, raspisuju se izbori za načelnika opštine, u skladu sa zakonom. Načelnik opštine rukovodi opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad. Postupak opoziva načelnika opštine može se pokrenuti ukoliko načelnik opštine svoju fnkciju ne vrši u skladu sa zakonom, odnosno ako se ne ispuni jedan od razloga, predviđen Izbornim zakonom RS. O opozivu načelika opštine, građani odlučuju tajnim glasanjem.

NADLEŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINE:

 • Predlaže Statut opštine;
 • Predlaže i druga opšta akta Skupštine opštine;
 • Izrađuje nacrt i podnosi Skupštini opštine na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, plan kapitalnih ulaganja, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente, koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljišta, uključujući i korištenje javnog zemljišta;
 • Obavještava Skupštinu opštine o svim pitanjima iz nadležnosti opštine, njenih prava i obaveza;
 • Provodi lokalnu politiku, u skladu sa odlukama Skupštine opštine, izvršava opštinski budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 • Izvršava zakone i druge propise Republike Srpske, čije je izvršenje povjereno opštini Stanari;
 • Donosi Odluku o osnivanju opštinske uprave;
 • Donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave;
 • Donosi plan zapošljavanja u opštinskoj upravi i plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja za službenike i druge zaposlene radnike;
 • Donosi Plan civilne zaštite opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju;
 • Donosi mjere za ublažavanje i otklanjanje neposrednih posljedica elementarnih i drugih nepogoda;
 • Realizuje saradnju opštine Stanari sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih tijela;
 • Daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova, čiji je opština osnivač;
 • Podnosi izvještaj Skupštini opštine o svom radu i radu opštinske uprave;
 • Podnosi inicijativu da se, do odluke nadležnog suda, obustavi od izvršenja, propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu Republike Srpske ili zakonu;
 • Zaključuje ugovore u ime opštine, u skladu sa aktima Skupštine opštine;
 • Rješava, u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja Opštinske uprave, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi;
 • Odobrava upotrebu naziva opštine i naseljenih mjesta u poslovnom imenu privrednih društava, ustanova i drugih organizacija;
 • Donosi pojedinačna akta, za koje je ovlašten zakonom, Statutom opštine ili drugim opštim aktom;
 • Odgovoran je za zakonitost svih akata, koje predlaže Skupštini opštine;
 • Donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima, na način utvrđen zakonom i drugim odlukama organa opštine;
 • Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, kao i poslove koje mu povjeri Skupština opštine.