Naredba o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija, koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske( «Službeni glasnik Republike Srpske«, broj: 43/07), člana 7. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari (»Službeni glasnik opštine Stanari«, broj: 4/15) i člana 62. Statuta opštine Stanari (»Službeni glasnik opštine Stanari«, broj: 1/15), načelnik opštine Stanari, donio je

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika

Član 1.

U dane republičkih praznika: Nova godina, 01. i 02. januar i Dan Republike 09. januar 2016. godine, privredni i drugi subjekti ne rade, ali radi zadovoljavanja povećanih potreba građana u vrijeme praznika mogu da rade:
– 1. januara 2016. godine, privredni i drugi subjekti ne rade, osim privrednih i drugih subjekata kojima je zakonskim ili drugim propisima izričito dozvoljeno da rade
– 2. januara i 9. januara 2016. godine, mogu da rade:

a) u vremenu od 7,00 do 15,00 časova:

– svi privredni i drugi subjekti na području opštine
b) u vremenu od 0,00 do 24,00 časa:
– trgovinski objekti tipa „dragstori“,
– pravna lica i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost,
– trgovinski objekti na benzinskim pumpama.

Član 2.

Zbog zadovoljavanja povećanih potreba građana i pružanja bogatije i raznovrsnije ugostiteljsko- turističke ponude, u periodu od 28.12.2015. godine do 15.01.2016 godine, svi ugostiteljski objekti, na području opštine Stanari, mogu raditi duže u odnosu na radno vrijeme, propisano Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Stanari, i to:
1. U neograničenom vremenu, u dane:
– 01.01.2016. godine ( noć sa 31.12.2015 na 01.01.2016. godine),
– 02.01.2016. godine (noć sa 01.01.2016 na 02.01.2016. godine),
– 07.01.2016. godine ( noć sa 06.01.2016. na 07.01.2016. godine),
– 14.01.2016. godine ( noć sa 13.01.2016. na 14.01.2016. godine).
2. U ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti mogu raditi 1 ( jedan ) čas duže, u odnosu na radno vrijeme, propisano Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskim trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području opštine Stanari.

Član 3.

U slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o propisanim prekršajima iz Zakona o praznicima i Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari.

Član 4.

Ova Naredba objaviće se u »Službenom glasniku opštine Stanari«, Internet stranici opštine Stanari i na Oglasnoj tabli Opštinske uprave Stanari.