NAREDBA O ODREĐIVANJU RADNOG VREMENA NA DAN PRAZNIKA REPUBLIKE SRPSKE

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07), člana 7. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima, koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 4/15) i člana 62. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 1/15 i 3/16), načelnik opštine Stanari, d o n i o  j e:

N A R E D B U

o određivanju radnog vremena na dan praznika Republike Srpske – Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini – 21. novembar


Član 1.

Na dan republičkog praznika: Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini – 21. novembar 2016. godine, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

  • privredni i drugi subjekti, kojima je drugim zakonskim propisima izričito dozvoljeno da rade,
  • preduzeća koja obavljaju pekarsku djelatnost u vremenu od 00:00 do 24:00 časa,
  • svi privredni i drugi subjekti na području opštine Stanari, u vremenu od 07:00 do 15:00 časova.

Član 2.

Ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 3/15).

Član 3.

U slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima  i Odluke o određivanju radnog vremena prvanim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Stanari.

Član 4.

Ova Naredba objaviće se u „Službenom glasniku opštine Stanari“, na internet stranici opštine Stanari i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Stanari.

                                                                                                                                                                        NAČELNIK OPŠTINE:

                                                                                                                                                                    Dušan Panić