NAREDBA O PREDUZIMANJU MJERA OBAVEZNOG UKLANJANJA AMBROZIJE

Na osnovu  Odluke o mjerama za sprječavanje širenja i obaveza uklanjanja i uništavanja ambrozije („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 4/15), načelnik opštine Stanari, donosi:

N A R E D B U

O PREDUZIMANJU MJERA OBAVEZNOG UKLANJANJA AMBROZIJE

 

Član 1.

Ovom Naredbom, propisuju se mjere obaveznog uklanjanja korova ambrozije, u cilju njenog suzbijanja i sprječavanja daljeg širenja na području opštine Stanari.

Član 2.

Vlasnici i korisnici građevinskog, poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, livada, dvorišta, oranica itd), u šumama, uz vodotoke, puteve i pruge i na drugim površinama, lica koja održavaju površine uz javne saobraćajnice i druge javne zelene površine (u daljem tekstu: obveznici), dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije, propisane članom 3. ove Naredbe.

Član 3.

Aktivnosti na suzbijanju ambrozije moraju se provoditi u svakom periodu njenog razvoja.

Član 4.

Obveznici, iz člana 2. ove Naredbe, dužni su tokom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih puteva) redovno uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama: agrotehničkim, mehaničkim i hemijskim mjerama, uz uslov efikasnosti suzbijanja i očuvanja životne sredine.

 Član 5.

Obveznici snose troškove mjera uklanjanja i uništavanja ambrozije, iz člana 3. ove Naredbe.

 Član 6.

Za nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe, zadužuje se komunalna policija opštine Stanari.

Član 7.

Protiv lica koja se ne budu pridržavala ove Naredbe preduzeće se zakonski propisane mjere.

Član 8.

Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na mjestima za oglašavanje i u javnim glasilima.

Naredba-PDF