Одјељење за привреду и финансије

word-image

НАДЛЕЖНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

У оквиру привреде, ово Одјељење обезбјеђује провођење закона и других прописа, којима се регулише рад јавних предузећа, приватних предузећа, самосталних занатских радњи и других привредних субјеката на подручју општине, a све у циљу квалитетног остваривања њихових права и обавеза.

Одјељење обавља административне послове и даје стручне савјете у вези оснивања предузећа и других привредних субјеката и њихову регистрацију, доноси управна рјешења у првом степену из своје надлежности, издаје увјерења о чињеницама о којима се воде службене евиденције, a све у складу са постојећим законским прописима, даје приједлоге и предузима мјере на стварању што повољнијег привредног амбијента за улагање у привреду и отварање нових услужно-производних капацитета, пружа стручну помоћ и даје информације свим заинтересованим о могућностима улагања у општину Станaрe и предностима које има општина Станари у односу на друге општине, прати стање у области инфраструктуре општине и саобраћајница и стара се о организовању саобраћаја на подручју општине, повезаности села и града, као и саобраћајне повезаности са сусједним општинама.

Ово Одјељење води управне поступке из области пољопривреде, водопривреде, шумарства и развоја ceлa и издаје пољопривредне сагласности, сарађује са општинским и републичким органима, међународним организацијама, које се баве овом проблематиком, спроводи утврђену политику и смјернице Скупштине општине и ставове начелника општине у области пољопривреде. Ово Oдјељење пружа стручну помоћ на унапређењу шумарства и развоја села, припрема и учествује у изради упутстава и методологија за израду програма, везаних за подстицајна средства за развој и унапређење села и прати њихову реализацију, пружа директну помоћ пољопривредним произвођачима при аплицирању на средства за ове намјене, као и израду и припремање захтјева за кредитна средства код банака, предлаже пољопривреднике којим je неопходна финансијска помоћ (позајмице), као вид подршке из  општинског  буџета  за  премоштавање тренутних проблема у циклусу производње, планира и иницира мјере за унапређење стања у области пољопривреде, водопривреде, шумарства и села, обавља послове везане за економски развој пољопривреде и села, организује савјетовања и даје практичне и  благовремене савјете на прихватљив начин,  свим пољопривредним произвођачима на подручју општине, што ће допринијети унапређењу комерцијалне производње и побољшање стандарда пољопривредних произвођача. Одјељење обавља и послове везане за противградну заштиту и учествује у изради извјештаја везаних за процјену штета од елементарних непогода. Одјељење обавља све послове из надлежности општине, везане за спорт, културу, физичку културу, школско и предшколско образовање, средства јавног информисања, невладине и друге организације, здравствену заштиту, обиљежавање значајних културних манифестација и друга питања везана за привреду и друштвене дјелатности, у складу са законом и другим прописима.

У оквиру финансија, ово Одјељење извршава и обезбјеђује извршавање закона и других прописа из области буџета, нарочито послове у вези буџетског система, врши послове припреме буџета према буџетском календару, доставља упутство буџетским корисницима за припрему буџета општине, у складу са меморандумом, врши израду нацрта буџета општине, врши израду приједлога буџета општине и доставља га начелнику општине, извршава буџет општине и планира буџетску ликвидност у оквиру планова за извршење буџета. Одјељење једном тромјесечно извјештава начелника општине о извршењу буџета, те доставља извјештај о извршењу буџета општине надлежном министарству, за свака три мјесеца, израђује годишњи обрачун буџета општине, води буџетско рачуноводство, припрема информације и извјештаје из своје надлежности, врши обрачун и исплату плата и других личних примања службеника Општинске управе и функционера општине, те обавља и друге послове из своје надлежности, у складу са законом и другим прописима. Одјељење учествује у изради финансијских планова и елабората, инвестиционих пројеката, захтјева за кредитним средствима за стабилизацију буџета и финансирања одређених категорија буџетских корисника, пружа стручну помоћ установама и предузећима у јавном сектору пo свим питањима везаним за правилну примјену прописа и законитост рада. У поступку јавних набавки пружа стручну помоћ, прати динамику извршења обавеза пo уговорима, ситуацијама надзорних органа и другим документима којим одређује измиривање одређених обавеза. Одјељење организује и одговорно je за квантитативни и квалитативни годишњи попис имовине општине и општинске службе, потраживања и обавеза и укупног инвентара, у складу са законским прописима који регулишу ову област, предлаже комисије за попис, прати њихов рад и одговара за законитост у раду комисија за попис (инвентуру), контролише њихове извјештаје и предлаже их начелнику општине за усвајање.

У Одјељењу за привреду и финансије, организују се сљедећи одсјеци:

  • Одсјек за привреду, пољопривреду, друштвене дјелатности и локални економски развој и
  • Одсјек за финансије и буџет.

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

ЗОРАН ШКОРИЋ

Зоран Шкорић рођен је 16.05.1966. године.

Настањен је у Станарима, Рудничко насеље бб.

Студирао на Факултету електротехнике и машинства у Тузли и стекао звање дипломирани инжињер електротехнике- одсјек за електроенергетику.

01.10.2010. године постављен за вјештака електротехничке струке.

Од 2007. године до данас је на постдипломским-магистарским студијама Универзитета у Новом Саду (Факултет техничких наука).

Радио је на руководећим позицијама у разним фирмама, као што су: „Рудник лигнита Станари“, „Артинг“ д.о.о. Теслић, „Енерготехника“ д.о.о. Добој, „Бета-план“ д.о.о. Добој.

Од 1998-2007. године радио на позицији асистента-стручног сарадника, на предмету електричне машине, на Вишој техничкој школу Добој.

Радио на позицији надзорног инжињера са локалном лиценцом, фаза електро-изградње Термоелектрана Станари- „БЕТА ПЛАН“ д.о.о. Добој.

КОНТАКТ

Телефон: 053/201-810

Факс: 053/201-818

Е-маил: privredaipoljoprivreda@opstinastanari.com

finansije@opstinastanari.com