ODLUKA O PRIORITETNIM OBLASTIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U 2017. GODINI

Na osnovu člana 62. Statuta opštine Stanari („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj: 1/15 i 3/16) i člana 7. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Službeni glasnik opštine Stanari“, broj 4/15), načelnik opštine Stanari, donosi

O D L U K U

o prioritetnim oblastima za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2017. godini

I

              Predmet Odluke je određivanje prioritetnih oblasti koje će se finansirati po osnovu Konkursa za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2017. godini.

II

              Sredstva iz budžeta opštine Stanari će se dodjeljivati po prioritetima, kako slijedi:

  1. oblast socijalne zaštite,
  2. oblast prava i zaštite osoba sa invaliditetom,
  3. oblast očuvanja životne sredine i održivog razvoja,
  4. oblast unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje,
  5. oblast afirmacije i valorizacije kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine Stanari,
  6. oblast podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine,
  7. oblast ekonomskog razvoja opštine,
  8. oblast unaprjeđivanja rada sportskih kolektiva i rekreacije na teritoriji opštine Stanari.

III

               Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na veb-stranici, oglasnoj tabli i „Službenom glasniku opštine Stanari“

Broj: 02-220-2/17                                                                                                                                                             NAČELNIK OPŠTINE

Datum: 21.02.2017. godine                                                                                                                                                         Dušan Panić