ODRŽANA 06. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE STANARI

Danas je, u sali Skupštine opštine Stanari, održana 06. redovna sjednica Skupštine opštine Stanari, sa početkom u 10 časova. Na sjednici ukupno je razmatrano o 9 tačaka Dnevnog reda, i to:

  1. Izvod iz Zapisnika sa 05. redovne sjednice Skupštine,
  2. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine opštine,
  3. Drugi nacrt Odluke o rebalansu budžeta za 2017. godinu,
  4. Nacrt Odluke o raspoređivanju suficita budžeta opštine Stanari,
  5. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području opštine Stanari,
  6. Prijedlog Odluke o kupovni zemljišta u k.o. Dragalovci za potrebe formiranja privredne zone,
  7. Prijedlog Pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini opštine ispod tržišne cijene ili bez naknade,
  8. Informacija  po zahtjevu JZU bolnice „Sveti Apostol Luka“ Doboj,
  9. Informacija po zahtjevu za finansijsku pomoć Građevinskog odbora za izgradnju Spomen-obilježja „Koridor 92“ u Stanovima Gradske boračke organizacije Doboj.

 

Nakon usvojenog Dnevnog reda, jednoglasno je usvojen Izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice, održane 15.05.2017. godine.

Odbornici su, jednoglasno usvojili i Poslovnik o radu Skupštine opštine Stanari, koji je usklađen sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom opštine Stanari.

Jednoglasno je usvojen i drugi nacrt Rebalansa budžeta opštine Stanari, koji će ići u javnu raspravu, na kojoj će građani moći da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije.  Uz nacrt Rebalansa budžeta, građani će, na javnoj raspravi moći dati svoje prijedloge u vezi sa Odlukom o raspoređivanju budžetskog suficita, koji je na ovoj sjednici Skupštine usvojen u formi nacrta. Javna rasprava o oba dokumenta će biti  održana 07.06.2017. godine u 18:00 časova u sali Skupštine opštine Stanari.

Odbornici su, jednoglasno usvojili i Odluku o uslovima i načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari na području opštine Stanari, koji je usklađen sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, kao i sa Statutom opštine Stanari. Ovom Odlukom, utvrđuju se uslovi i način vršenja javnog prevoza lica i stvari u drumskom saobraćaju, na području opštine Stanari.

Takođe je usvojen Pravilnik o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini opštine Stanari, ispod tržišne cijene ili bez naknade, zajedno sa usvojenim amandmanom, kojim se propisuju detaljniji uslovi i način za otuđenje nepokretnosti u svojini opštine Stanari, ispod tržišne cijene ili bez naknade, a u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj, kao i Odluka o o kupovni zemljišta u k.o. Dragalovci za potrebe formiranja privredne zone, kojom bi opština Stanari stekla uslove da privuče investitore.

JZU bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj, kao i Građevinski odbor za izgradnju Spomen-obilježja „Koridor 92“ Gradske boračke organizacije Doboj, obratili su se opštini Stanari molbama za finansijsku pomoć. Odbornici su, zaključcima usvojili navedene informacije i iste uputili u dalju proceduru.