ODRŽANA 5. REDOVNA SJEDNICA SO STANARI

Dana 15.05.2017. godine, u prostorijama sale Skupštine, održana je 5. redovna sjednica Skupštine opštine Stanari, sa početkom u 10 časova. U sklopu Dnevnog reda, odbornici su razmatrali o 14 tačaka, i to:

 1. Izvod iz Zapisnika sa 04. redovne sjednice Skupštine,
 2. Prijedlog Statuta opštine Stanari,
 3. Nacrt Poslovnika o radu Skupštine opštine,
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2016. godinu,
 5. Nacrt Odluke o Rebalansu budžeta za 2017. godinu,
 6. Izvještaj o radu načelnika opštine i radu Opštinske uprave opštine Stanari u 2016. godini,
 7. Prijedlog Odluke o naknadama za vršenje odborničke dužnosti i naknadama za rad radnih tijela Skupštine opštine Stanari,
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju, kriterijumima i postupku dodjele opštinskih priznanja i nagrada,
 9. Prijedlog Odluke o izradi Regulacionog plana za Centar Stanara,
 10. Program rada i poslovanja JKP „Ekosfera“ Stanari za 2017. godinu,
 11. Izvještaj o procjeni štete nastale usljed djelovanja poplave na području opštine Stanari u martu 2017. godine,
 12. Informacija o stanju sudskih i drugih sporova za 2016. godinu, u kojima je opština Stanari u svojstvu tuženog ili tužioca,
 13. Informacija o opravdanosti osnivanja JU Centar za socijalni rad opštine Stanari,
 14. Kadrovska pitanja.

 

Odbornici su usvojili prijedlog Statuta opštine Stanari, koji je usklađen sa odredbama novog Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske.

Nacrt Poslovnika o radu Skupštine opštine Stanari, jednoglasno je usvojen, te je zaključkom, upućen u dalju proceduru.

Na zasijedanju, odbornici su usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Stanari, kao i Nacrt Odluke o Rebalansu budžeta za 2017. godinu, koga su, zaključkom, uputili na javnu raspravu, na kojoj će građani moći da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije. Javna rasprava o predloženom Nacrtu će se održati u petak, 19.05.2017. godine, sa početkom u 16 časova.

Opštinska uprava opštine Stanari, na čelu sa načelnikom opštine, Dušanom Panićem, podnijela je Skupštini opštine izvještaj o svom radu, u periodu od 01.01-31.12.2016. godine. U izvještaju je, kroz rad odjeljenja prikazan cjelokupan rad Opštinske uprave opštine Stanari, te je isti, prihvaćen od strane zakonodavnog organa-Skupštine opštine Stanari.

Skupština opštine usvojila je i Odluku o naknadama za vršenje odborničke dužnosti i naknadama za rad radnih tijela Skupštine opštine Stanari, koja je usklađena sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

U skladu sa usvojenim zaključkom sa prošle sjednice SO Stanari, načelnik opštine, u saradnji sa nadležnim odjeljenjem sačinio je Informaciju o opravdanosti osnivanja JU Centar za socijalni rad Stanari, koju je uputio Skupštini opštine na usvajanje. Nakon usvojene Informacije, Skupština je, zaključkom, obavezala načelnika opštine da formira komisiju, iz nadležnog odjeljenja, koje će pripremiti neophodne akte i preduzeti sve mjere i radnje do registracije JU Centar za socijalni rad Stanari, do kraja 2017. godine.

Osim ovih tačaka Dnevnog reda, Skupštini opštine, izvještaj je podnijela  Komisija za procjenu štete, nastale usljed djelovanja poplave na području opštine Stanari u martu 2017. godine, a, takođe, podnesena je i Informacija o stanju sudskih i drugih sporova za 2016. godinu, u kojima je opština Stanari u svojstvu tuženog ili tužioca.

Odobrnici su  usvojili i Odluku o izradi regulacionog plana za centar Stanara, te Program rada i poslovanja JKP „Ekosfera“  Stanari za 2017. godinu. Skupština opštine Stanari je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustanovljenju, kriterijumima i postupku dodjele opštinskih priznanja i nagrada, te imenovala Jasnu Milivojević za trećeg člana Opštinske izborne komisije.