ODRŽANA SEDMA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE STANARI

U prostorijama sale Skupštine opštine Stanari, održana je 07. redovna sjednica Skupštine opštine Stanari, sa početkom u 10 časova. Na sjednici, ukupno je razmatrano o  16 tačaka Dnevnog reda, i to:

 1. Aktuelni čas,
 2. Izvod iz Zapisnika sa 06. redovne sjednice Skupštine,
 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju suficita Budžeta opštine Stanari,
 4. Prijedlog Odluke o Rebalansu budžeta za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Rebalansa budžeta opštine Stanari za 2017. godinu,
 6. Prijedlog Plana utroška sredstava od koncesione naknade za 2017. godinu,
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava, po osnovu naknade za korištenje mineralnih sirovina u svrhu proizvodnje električne energije u 2017. godini,
 8. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Budžeta za prvi kvartal 2017. godine,
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Regulacionog plana za prostor urbanog područja centra Stanara,
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom za period od 2017. godine do 2020. godine,
 11. Prijedlog Odluke o izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) za period 2017-2023. godine,
 12. Prijedlog Odluke o kupovni zemljišta u k.o. Stanari za potrebe izgradnje društvenog objekta,
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje trećeg člana Opštinske izborne komisije opštine Stanari,
 14. Prijedlog Programa za smanjenje rizika od elementarne nepogode i druge nesreće za period  od 2017. do 2020. godine.
 15. Izvještaj o izvršenom upisu djece u prvi razred Osnovne škole, za školsku 2017/2018. godinu,
 16. Kadrovska pitanja.

Nakon što je jednoglasno usvojen izvod iz Zapisnika sa prethodne sjednice, odbornici su usvojili i prijedlog Odluke o raspoređivanju suficita budžeta opštine Stanari, koja je bila u formi nacrta, a potom upućena u javnu raspravu. Osim ove Odluke, na javnu raspravu je bio upućen i prijedlog Odluke o Rebalansu budžeta opštine Stanari. Javna rasprava na ove tačke dnevnog reda se održala 07.06.2017. godine u 18:00 časova, u sali Skupštine opštine Stanari, a građani su, tim putem, mogli da daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije. Nakon Rebalansa budžeta, odbornici su usvojili i Odluku o izvršenju Rebalansa budžeta za 2017. godinu.

Usvojen je i Plan utroška sredstava od koncesione nakande za 2017. godinu, kojim su se utvrdile  namjene u koje će se sredstva ovih naknada, u 2017. godini, usmjeravati i trošiti. Sredstva od koncesione naknade, koja se uplaćuju na račun jedinica lokalne samouprave, koristiće se namjenski, u investiciono-razvojnim projektima: izgradnja i rekonstrukcija primarnih infrastrukturnih projekata (vodovod, toplovod, lokalni putevi i drugo), novih privrednih kapaciteta, koji su u funkciji privrednog razvoja i zapošljavanja, i zaštite životne sredine (ekologija).

Odjeljenje za privredu i finansije, Skupštini je podnijelo Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Stanari za prvi kvartal 2017. godine, koji je urađen u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske, Odlukom o izvršenju Budžeta opštine za 2017. godinu, kao i Programom rada Skupštine opštine Stanari za 2017. godinu. Nakon diskusije, odbornici su pomenuti Izvještaj usvojili u formi zaključka.

Na osnovu članova 10, 35. i 40.  Zakona o uređenju prostora i građenju, Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju pripremilo je prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Regulacionog plana za prostor urbanog područja centra Stanara, koji su odbornici SO Stanari jednoglasno usvojili. Osim ove Odluke, pomenuto Odjeljenje pripremilo je i prijedlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom za period od 2017. godine do 2022. godine, kao i prijedlog Odluke o izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) za period 2017-2023. godine.

Odbornici su usvojili i Odluku o kupovini zemljišta u k.o. Stanari za potrebe izgradnje društvenih objekata, kojom se ovlašćuje načelnik opštine Stanari da, u ime opštine Stanari, zaključi ugovor o kupoprodaji nekretnina. Sama Odluka je urađena u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoušravi i Statutom opštine Stanari, u kojima je dato ovlaštenje Skupštini da donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Opštine.

Odjeljenje za opštu upravu, odnosno civilna zaštita, pripremili su prijedlog Programa za smanjenje rizika od elementarne nepogode i druge nesreće za period od 2017-2020. godine, koji je urađen u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijima i Statutom opštine Stanari. Programom za smanjenje rizika i drugim planskim dokumentima, koji će biti doneseni, osiguraće se neprekidan planski proces razvoja cjelovitog sistema zaštite i spasavanja na području opštine Stanari. Razlozi za donošenje ovog Programa su da se u što kraćem vremenskom periodu formiraju i obuče jedinice civilne zaštite, kako bi se na brz i efikasan način djelovalo u slučaju elementarne nepogode ili neke druge nesreće, s ciljem da se zaštite ljudski životi i materijalna dobra na području opštine Stanari, a isto tako da se pruži tražena pomoć drugoj opštini, ukoliko za to postoji potreba. Odbornici su jednoglasno usvojili predloženi Program.

Kao posljednja tačka Dnevnog reda, razmatrana su kadrovka pitanja, odnosno razrješenja i imenovanja članova upravnog odbora JZU Dom zdravlja Stanari.