P R A V I L N I K o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima

P R A V I L N I K

o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje

novih radnika i samozapošljavanje

u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima (u daljem tekstu: Pravilnik), utvrđuju se: namjena, uslovi i način ostvarivanja prava na subvencije, vrsta i visina subvencije, postupak odobravanja, način provođenja nadzora namjenskog korišćenja, kao i potrebna dokumentacija.

Član 2.

Dodjela ovih subvencija ima za cilj da podstakne zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima.

Član 3.

Subvencije su namijenjene poslodavcima za zapošljavanje novih radnika i pojedincima u svrhu samozapošljavanja, uz sufinansiranje dijela troškova radnog mjesta.

Član 4.

 • Ukupna sredstva, za sve vidove subvencija, utvrđivaće se na godišnjem nivou, u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu opštine.
 • Visina pojedinačne subvencije određena je u svakom od podsticaja.
 • Korisnik može ostvariti pravo na subvenciju samo po jednom osnovu.

II – NAMJENA SUBVENCIJA

Član 5.

Ciljne grupe – privredna društva i samostalni preduzetnici, poslovne jedinice privrednih društava i izdvojene poslovne prostorije samostalnih preduzetnika registrovane na području opštine.

Poslodavci (privredni subjekti i samostalni preduzetnici), koji ispunjavaju uslove za dodjelu subvencija, mogu ostvariti pravo za jednu od sljedećih namjena:

Za novo zapošljavanje:

 • Podsticaj 1 – za poslodavce koji obavljaju proizvodnu djelatnost – 50% ukupnih sredstava, predviđenih za dodjelu subvencija;
 • Podsticaj 2 – za poslodavce koji obavljaju zanatsku djelatnost – 30% ukupnih sredstava, predviđenih za dodjelu subvencija;
 • Podsticaj 3 – za poslodavce koji obavljaju trgovinsku djelatnost – 10% ukupnih sredstava, predviđenih za dodjelu subvencija;
 • Podsticaj 4 – za poslodavce koji obavljaju uslužnu djelatnost – 10% ukupnih sredstava, predviđenih za dodjelu subvencija.

Za samozapošljavanje:

 • Podsticaj 1 – za samozapošljavanje lica u proizvodnim djelatnostima, obezbjeđuju se sredstva u visini 50% ukupnih sredstava, predviđenih za dodjelu subvencija;
 • Podsticaj 2 – za samozapošljavanje lica u zanatskim djelatnostima, obezbjeđuju se sredstva u visini 20% ukupnih sredstava, predviđenih za dodjelu subvencija;
 • Podsticaj 3 – za samozapošljavanje lica koja će se baviti trgovinskom djelatnošću, obezbjeđuju se sredstva u visini 10% ukupnih sredstava, predviđenih za dodjelu subvencija;
 • Podsticaj 4 – za samozapošljavanje lica koja će se baviti djelatnošću starih i umjetničkih zanata, obezbjeđuju se sredstva u visini 10% ukupnih sredstava, predviđenih za dodjelu subvencija;
 • Podsticaj 5 – za samozapošljavanje lica koja će se baviti uslužnom djelatnošću, obezbjeđuju se sredstva u visini 10% ukupnih sredstava, predviđenih za dodjelu subvencija;

III – USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU

Član 6.

Pravo na subvencije za zapošljavanje novih radnika u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima imaju privredna društva i samostalni preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su registrovani za obavljanje djelatnosti na području opštine Stanari, prije objave javnog poziva za dodjelu subvencije (dokazuju rješenjem o registraciji),
 • da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, u skladu sa zakonom,
 • da imaju najmanje jednog zaposlenog radnika na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika,
 • da je lice, za koje se traži subvencija, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro Stanari,
 • da u prethodna tri mjeseca nisu smanjili broj zaposlenih, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih,
 • da nad njima nije pokrenut ili otvoren stečajni, odnosno likvidacioni postupak,
 • da u finansijskom izvještaju nemaju iskazan gubitak iznad visine kapitala,
 • da ne zapošljavaju lica kojima je kod istog poslodavca radni odnos prestao u posljednjih godinu dana,
 • da ispunjavaju i druge uslove utvrđene javnim pozivom.

Član 7.

Pravo na subvencije za samozapošljavanje (registracija preduzetnika) u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima imaju nezaposlena lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su registrovani za obavljanje djelatnosti u toku javnog poziva za dodjelu subvencija.
 • da se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro Stanari.

 

Član 8.

 

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mjesta ne mogu ostvariti: udruženja građana, djelatnosti iz oblasti igara na sreću, državni organi, organizacije i drugi korisnici budžetskih sredstava.

 

Pravo na subvencije ne mogu ostvariti ni subjekti koji su koristili sredstva po nekom drugom programu zapošljavanja ili samozapošljavanja, a nisu realizovali ugovornu obavezu po nekom od prethodnih programa.

IV – KRITERIJUMI ZA DODJELU SUBVENCIJA

Član 9.

Novo zapošljavanje

 • Subvencije za novo zapošljavanje se, u skladu sa utvrđenim namjenama, iz člana 5. dodjeljuju poslodavcu koji zapošljava lice koje je najmanje 3 mjeseca bilo prijavljeno na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro Stanari (osim ako stručni profil ne zahtijeva drugačije rješenje).
 • Poslodavcu,koji je zaključio ugovor sa licem, iz prethodnog stava, u trajanju od najmanje 24 mjeseca od dana dobijanja subvencije, iste se dodjeljuju prema sljedećim kriterijumima:
 • Podsticaj 1 – subvencija u visini 50% na godišnjem nivou, od prosječno isplaćene bruto plate u RS za prethodnu godinu, za zapošljavanje nezaposlenog lica sa VSS/VŠS;
 • Podsticaj 2 – subvencija u visini 40% na godišnjem nivou, od prosječno isplaćene bruto plate u RS za prethodnu godinu, za zapošljavanje nezaposlenog lica sa SSS/VKV/KV/PK/NK;
 • Podsticaj 3 – subvencija u visini 60% na godišnjem nivou, od prosječno isplaćene bruto plate u RS za prethodnu godinu, za zapošljavanje lica bez radnog iskustva (pripravnici).
 • Za novo zapošljavanje, poslodavci mogu ostvariti pravo na jedan od podsticaja, maksimalno za 10 (deset) radnika.
 • U slučaju da se na javni poziv ne javi dovoljan broj aplikanata, na prijedlog Komisije, iz člana 16. ovog Pravilnika, neutrošeni dio sredstava namijenjenih za subvencije za novo zapošljavanje, može se odobriti poslodavcu koji je iskazao interes za zapošljavanje više od 10 (deset) radnika.

 Bodovna lista

 

Parametri Broj  bodova
– broj lica koja se zapošljavaju (1lice/1 bod) maks. 10
– za lice člana porodice poginulog borca 10
– za invalidno lice i lice sa statusom RVI 9
– za lice iz porodice sa četvero ili više članova 8
– mladi bez roditeljskog staranja 7
– demobilisani borac prve kategorije 6
– pripravnici 5
– lice starije od 45 godina 4

 

Član 10.

Samozapošljavanje

 • Subvencije za samozapošljavanje namijenjene su nezaposlenim licima, koja su najmanje 3 mjeseca bila prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro Stanari (osim ako stručni profil ne zahtijeva drugačije rješenje).

U slučaju podnošenja zahtjeva za dodjelu subvencije za samozapošljavanje od strane više lica koji osnivaju ortačku radnju, ukoliko isti ispunjavaju uslove za dodjelu, subvencija se dodjeljuje samo jednom licu.

 • Subvencije se dodjeljuju za započinjanje sopstvenog biznisa, uz uslov da djelatnost nastave obavljati najmanje 24 mjeseca od dana registracije, a prema sljedećim kriterijumima:
 • Podsticaj 1 – subvencija u visini 50% na godišnjem nivou od prosječno isplaćene bruto plate u RS za prethodnu godinu, za samozapošljavanje lica u proizvodnim djelatnostima,
 • Podsticaj 2 – subvencija u visini 45% na godišnjem nivou prosječno isplaćene bruto plate u RS za prethodnu godinu, za samozapošljavanje lica u zanatskim djelatnostima,
 • Podsticaj 3 – subvencija u visini 40% na godišnjem nivou prosječno isplaćene bruto plate u RS za prethodnu godinu, za samozapošljavanje lica koja će se baviti djelatnošću starih i umjetničkih zanata.
 • Podsticaj 4 – subvencija u visini 30% na godišnjem nivou prosječno isplaćene bruto plate u RS za prethodnu godinu, za samozapošljavanje lica koja će se baviti trgovinskom djelatnošću,
 • Podsticaj 5 – subvencija u visini 30% na godišnjem nivou prosječno isplaćene bruto plate u RS za prethodnu godinu, za samozapošljavanje lica koja će se baviti uslužnom djelatnošću.

 

Bodovna lista

 

Parametri Broj  bodova
– za lice člana porodice poginulog borca 10
– za invalidno lice i lice sa statusom RVI 9
– za lice iz porodice sa četvoro ili više članova 8
– mladi bez roditeljskog staranja 7
– demobilisani borac prve kategorije 6
– lice starije od 45 godina 4

Član 11.

 • Vrsta djelatnosti, utvrđuje se isključivo prema registrovanoj pretežnoj djelatnosti.

              Pretežna djelatnost ne može se mijenjati u toku javnog poziva za dodjelu subvencija.

 • Komisija, iz člana 16. ovog Pravilnika, u slučaju manjeg broja zahtjeva iskazanih za dodjelu subvencija u određenoj djelatnosti, može predložiti načelniku preraspodjelu sredstava u omjeru drugačijem od utvrđenog za tu konkretnu djelatnost.

Član 12.

Dinamika doznačavanja sredstava

 • Subvencije poslodavcu za novo zapošljavanje doznačavaju se po prijemu radnika, u visini 50% odobrenih sredstava, 20% nakon 6 mjeseci i 30% nakon 12 mjeseci od zapošljavanja radnika.
 • Subvencije za samozapošljavanje, doznačavaju se nezaposlenom licu u visini 60% odobrenih sredstava po zasnivanju radnog odnosa, 20% nakon 6 mjeseci i 20% nakon 12 mjeseci od zasnivanja radnog odnosa.

Član 13.

Korisnik subvencije dužan je da redovno uplaćuje doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje i to najmanje 24 mjeseca, te da kvartalno dostavlja dokaz o uplati navedenih doprinosa.

Član 14.

Da bi se ostvarila subvencija, neophodno je dostaviti biznis plan, koji je sastavni dio tražene dokumentacije.

Biznis plan treba da bude izrađen od strane ovlaštene konsultantske kuće,  te će biti predmet razmatranja i bodovanja Komisije.

V – POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA

Član 15.

 • Subvencije se mogu dodjeljivati isključivo za namjene iz člana 5. a u skladu s kriterijumima utvrđenim u članovima 9. i 10. ovog Pravilnika.
 • Javni poziv za dodjelu subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje raspisuje Načelnik, a isti će biti objavljen u sredstvima informisanja, na oglasnoj tabli i veb stranici opštine.

Član 16.

 • Načelnik imenuje Komisiju za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu subvencija (u daljem tekstu: Komisija), koja će analizirati pristigle zahtjeve, te za one koji ispunjavaju kriterijume, utvrđene ovim Pravilnikom, unutar svakog pojedinačnog podsticaja, izvršiti bodovanje prema bodovnim listama.

Član 17.

 • Zahtjevi za dodjelu subvencija za zapošljavanje novih radnika ili za  samozapošljavanje, podnose se na, za to propisanom obrascu, koji je obavezan, a biće dostupan info pultu i na veb stranici Opštine.
 • Privredna društva i samostalni preduzetnici za zapošljavanje novih radnika, uz propisani obrazac zahtjeva, prilažu sljedeća dokumenta:
 • rješenje o registraciji privrednog društva
 • obavještenje o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima (za pravna lica) – iz APIF-a,
 • uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, iz Poreske uprave Republike Srpske, i uvjerenje o izmirenim obavezama PDV-a, iz UIO BiH;
 • uvjerenje o broju zaposlenih radnika i izmirenim obavezama prema istim, iz Poreske uprave Republike Srpske,
 • uvjerenje o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje – Biro Stanari, za lica za koja se traži subvencija,
 • rješenje nadležnog organa ili potvrda nadležne institucije, za lica sa posebnim statusom,
 • ovjerenu i potpisanu izjavu da ne zapošljava lica kod kojih je radni odnos kod istog poslodavca prestao u posljednjih godinu dana,
 • komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnijetoj prijavi.
 • Nezaposlena lica, uz propisani obrazac zahtjeva za samozapošljavanje, prilažu sljedeća dokumenta:
 • ovjerenu fotokopiju lične karte,
 • uvjerenje o nezaposlenosti od Zavoda za zapošljavanje – Biro Stanari,
 • rješenje o registraciji
 • rješenje nadležnog organa ili potvrda nadležne institucije, za lica sa posebnim statusom,
 • biznis plan
 • komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnijetoj prijavi.
 • Obrazac zahtjeva za dodjelu subvencije u potpunosti mora biti čitko popunjen, jer u protivnom se neće uzeti u razmatranje.

Dokumenti se prilažu u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 • Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu Opštinske uprave opštine Stanari.

Član 18.

 • Komisija, iz člana 16. ovog Pravilnika, provjerava ispunjenost uslova iz Javnog poziva i, u skladu sa utvrđenim kriterijumima i bodovnim listama, vrši rangiranje primljenih prijava.
 • U slučaju da dva ili više aplikanata imaju identičan broj bodova, Komisija zadržava pravo da utvrdi dodatne kriterijume, na osnovu kojih će izvršiti konačno rangiranje.

Član 19.

 • Na prijedlog Komisije, načelnik donosi Odluku o dodjeli subvencija, a sa svakim korisnikom subvencije, pojedinačno, zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata subvencije.
 • Ugovor zaključuje načelnik ili lice koje on ovlasti za potpisivanje.

Član 20 .

 • Pri potpisivanju ugovora korisnik subvencije dužan je da dostavi dokaz o zasnivanju radnog odnosa za lica koja se zapošljavaju (obrazac 3100 iz Poreske uprave o prijavi radnika), te bjanko ovjerenu i potpisanu mjenicu, kao instrument obezbjeđenja.
 • U slučaju da korisnik subvencije, prilikom potpisivanja ugovora, nije u mogućnosti da dostavi dokaze o zasnivanju radnog odnosa za lica koja se zapošljavaju, iste je dužan dostaviti najkasnije u roku 30 (trideset) dana. od dana potpisivanja ugovora iz prethodnog stava.
 • Ukoliko korisnik subvencije, u predviđenom roku, ne dostavi dokaze iz prethodnog stava, smatraće se da je odustao od zahtjeva, a ugovor prestaje da važi.
 • U slučaju da neko od korisnika subvencije odustane od zahtjeva, pravo na subvenciju ostvariće podnosioci prijava – prema redoslijedu, na prethodno utvrđenoj rang listi.

VI – NADZOR NAD NAMJENSKIM KORIŠĆENJEM SUBVENCIJA

Član 21.

 • Poslodavac i samostalni preduzetnik – korisnici subvencija za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, dužni su da nadležnim odjeljenjima Opštinske uprave, u svakom momentu, omoguće kontrolu namjenskog korištenja sredstava, po osnovu subvencija i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.
 • Nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava, tokom cijelog perioda, utvrđenog ovim Pravilnikom (24 mjeseca), vrši Odjeljenje za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj Opštinske uprave opštine Stanari.

Član 22.

 • Ukoliko poslodavac – korisnik subvencije za zapošljavanje, na zahtjev lica koje je zaposlio, raskine radni odnos sa istim, dužan je da zasnuje radni odnos sa drugim nezaposlenim licem sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, za preostalo vrijeme, utvrđeno ugovorom.
 • Ako poslodavac ili samostalni preduzetnik-korisnik subvencije, otkaže ugovor o radu bez krivice zaposlenog, ili prestane sa obavljanjem djelatnosti, prije isteka roka utvrđenog ugovorom, ili ne izmiruje obaveze prema Poreskoj upravi Republike Srpske, dužan je da vrati cjelokupan iznos subvencije, uz propisanu zakonsku kamatu.
 • Nakon odobravanja subvencija za novo zapošljavanje, korisnici subvencija ne mogu vršiti smanjivanje ukupnog broja radnika, izuzev radnika kojima je radni odnos prestao po osnovu prava na penziju.

Ukupan broj radnika čine radnici  koji su već bili u radnom odnosu kod poslodavca i radnici koje je poslodavac zaposlio, po osnovu odobrene subvencije.

 • Korisnik kod kojeg se utvrdi nenamjensko korišćenje odobrene subvencije, u narednih 5 godina neće moći ostvariti pravo na subvencije koje dodjeljuje Opština.

Član 23.

 • Korisnik subvencije dužan je, na zahtjev Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj, dostaviti uvjerenje iz Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim obavezama i o broju zaposlenih radnika, te uvjerenje iz UiO BiH o izmirenim obavezama PDV-a.
 • Na osnovu dokaza, iz prethodne tačke, Odjeljenje za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj će Odjeljenju za finansije i budžet ispostavljati naloge za doznačavanje sredstava u visini i vremenskim intervalima, utvrđenim u članu 12. ovog Pravilnika
 • Na osnovu pribavljenih dokaza i izvršenog inspekcijskog nadzora nad namjenskim korišćenjem sredstava, Odjeljenje za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj će sačiniti Informaciju o realizaciji Programa podsticaja za svaku finansijsku godinu, i o tome obavijestiti Skupštinu opštine Stanari.

VII – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

Sastavni dio ovog Pravilnika čine obrasci zahtjeva za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, koji su obavezujući dio prijave.

Član 25.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku koji važi za njegovo donošenje.

Član 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom glasniku opštine Stanari«.

Broj:    01-022-88/16

Datum: 28.04.2016. godine