P R A V I L N I K za dodjelu novčane pomoći za novorođenu djecu

 

P R A V I L N I K

za dodjelu novčane pomoći za novorođenu djecu

 

Član 1.

 

            Ovim Pravilnikom, regulišu se uslovi, način i postupak isplate novčane pomoći za opremu novorođene djece porodicama za svako novorođeno dijete.

Visina sredstava za ove namjene utvrđuje se u budžetu opštine, za svaku narednu godinu.

           Pravo na novčanu pomoć, prema ovom Pravilniku, majke-podnosioci zahtjeva, imaju nezavisno od ostvarivanja prava, u oblasti dječije zaštite koja im pripadaju, prema propisima o dječijoj zaštiti.

Član 2.

            Svaka majka, koja, najmanje godinu dana prije rođenja djeteta, ima prebivalište na području opštine Stanari, bez obzira na mjesto porođaja ili materijalne uslove porodice, u tekućoj godini rodi dijete, ima pravo na isplatu novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, u iznosu od 500,00 KM.

Majka, koja rodi treće, četvrto i svako naredno dijete, ima pravo na isplatu novčane pomoći za opremu novorođene djece, u iznosu od 1.000,00 KM.

Majka, koja u tekućoj godini, u bilo kojem periodu, rodi blizance-dvojke, ima pravo na isplatu novčane pomoći za opremu novorođene djece, u iznosu od 1.000,00 KM.

Majka, koja u tekućoj godini, u bilo kojem periodu, rodi blizance-trojke, ima pravo na isplatu novčane pomoći za opremu novorođene djece, u iznosu od 1.500,00 KM.

Član 3.

 

Za isplatu navedene novčane pomoći za opremu novorođene djece, majka-korisnik, podnosi zahtjev načelniku opštine, putem šalter sale ili putem pošte.

 Uz zahtjev je dužna priložiti:

– fotokopiju lične karte porodilje podnosioca zahtjeva,

– dokaz o prebivalištu,

– izvod iz matične knjige rođenih, za svu rođenu djecu ili ovjerenu fotokopiju

   otpusnog lista iz bolnice.

Zahtjev za isplatu novčane pomoći za opremu novorođene djece se može podnijeti u roku godinu dana, od dana rođenja djeteta.

 

Član 4.

 

             Po zahtjevima za dodjelu jednokratne novčane pomoći za opremu novorođene djece, odlučuje načelnik opštine, u roku od 30 dana, od dana prijema zahtjeva, a na prijedlog komisije.

             Komisija, iz stava 1. ovog člana, broji 3 člana, koju imenuje načelnik opštine, iz reda Opštinske uprave opštine Stanari.

Član 5.

 

            Komisija će, nakon prijema zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za opremu novorođene djece, pregledati priloženu dokumentaciju i sačiniti zapisnik, koji potpisuju svi članovi komisije.

            Na osnovu naprijed navedenog, komisija donosi prijedlog o dodjeli jednokratne novčane pomoći podnosiocu zahtjeva. Prijedlog potpisuju predsjednik i članovi komisije.

 

Član 6.

 

            Isplata jednokratne novčane pomoći, za opremu novorođene djece, vršiće se na osnovu zaključka načelnika opštine i sredstava predviđenih stavkom (budžetskom pozicijom) – pomoć porodici, djeci i mladima, na tekući račun podnosioca zahtjeva ili putem pošte.

Član 7.

 

            Jednokratna novčana pomoć, za opremu novorođene djece se odobrava zaključkom, kojim se utvrđuje:

  1. visina sredstava, koja se odobrava za isplatu,
  2. način isplate odobrenih sredstava (tekući račun) i
  3. drugi bitni elementi, u zavisnosti od vrste pismenog zahtjeva.

     Član 8.

             Po pismenom zahtjevu, po kojem u postupku razmatranja ne bude odobrena jednokratna novčana pomoć za opremu novorođene djece, podosilac takvog zahtjeva se pismenim putem obavještava u roku od 15 dana, od dana podnošenja zahtjeva, navodeći razloge odbijanja zahtjeva.

Član 9.

 

             Podnosilac zahtjeva može u roku 8 dana, od dana prijema obavještenja podnijeti prigovor načelniku opštine da preispita svoju odluku.

             U roku 15 dana, od dana prijema prigovora, načelnik opštine preispituje svoju odluku, može je izmijeniti ili potvrditi i o tome obavješttava podnosioca zahtjeva.

 

Član 10.

 

           Prava, iz ovog Pravilnika, će biti priznata od 01.01.2016. godine.

 

Član 11.

 

           Odjeljenje za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj će, u skladu sa ovim Pravilnikom, vršiti prijem zahtjeva, njihovu obradu i voditi evidenciju o odobrenim isplatama.

 

Član 12.

 

           Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana, od dana objavljivanja u »Službenom glasniku opštine Stanari«.

 

Zahtjev za novorođenu djecu