PREDSTAVNICI OPŠTINSKE UPRAVE PRISUSTVOVALI TREĆOJ FAZI OBUKE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA

Postupajući po aktu Ministarstva pravde, članovi  Radne grupe za izradu Plana integriteta opštine Stanari, prisustvovali su trećoj fazi obuke za izradu Plana integriteta. Obuka se održala u zgradi Višeg i Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, sa početkom u 11 časova. Obuka je održana za predstavnike  četvrte  prioritetne  grupe,  a  u  kojoj  se  nalaze predstavnici  institucija  javnog  sektora  i  jedinica  lokalne  samouprave.

Treća faza obuke se odvijala kroz dva dijela. U prvom dijelu, ponovljene su osnovne smjernice za izradu Plana integriteta, iz prve i druge faze, koje su se odnosile na imenovanje Radne grupe, donošenje Programa, kao i objavještenja za zaposlene. Takođe, definisani su ključni rizici, koje su učesnici definisali na primjerima iz njihovih lokalnih zajednica. Na osnovu tih primjera moglo se vidjeti dokle su lokalne zajednice stigle sa izradom njihovih planova integriteta, kao i da li se ide u dobrom pravcu.

Drugi dio obuke odnosio se, konkretno, na fazu predlaganja mjera za poboljšanje integriteta. Na osnovu prikupljenih rizika, definisane su mjere koje bi se trebale realizovati da bi se određeni rizik uklonio ili sveo na minimum. Samim tim, predstavnici lokalnih samouprava su obučeni na koji način da urade središnji i najbitniji dio svojih planova integriteta.

Plan integriteta je interni preventivni antikorupcijski dokument u kome je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i drugih oblika narušavanja integriteta, u okviru institucije kao cjeline, pojedinih organizacionih jedinica i pojedinačnih radnih mjesta, a koji nastaje kao rezultat samoprocjene i samokontrole izloženosti institucije rizicima.

Plan integriteta je sredstvo za povećanje svijesti o slabim tačkama u radu institucije i odražava sposobnost sistema da se odupre nepravilnostima koje prouzrokuju koruptivne, etički i profesionalno neprihvatljive postupke.

Strategijom borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2013-2017. godina i Akcionim planom propisana je obaveza usvajanja Planova integriteta u cijelom javnom sektoru u Republici Srpskoj.