Rudarstvo

hr-minng.gif

Stanarsko područje, na kojem je prije 100 godina počela eksploatacija uglja i kroz koje je prije 60 godina prošla pruga Banja Luka-Doboj, svakako je bilo predmet brojnih geoloških, geomorfoloških, hidroloških i drugih istraživanja i može se reći da je ono relativno dobro istraženo.

Prema dosadašnjim istraživanjima i saznanjima, najvrjedniji prirodni resurs ovog područja je ugalj lignit, na lokalitetima Raškovac i Ostružnja, sa utvrđenim rezervama od oko 160 miliona tona i posebno poznat po izuzetno niskim vrijednostima sumpora i pepela, ali i sa visokim procentom vlažnosti.

Kao prateće sirovine u rezervama uglja, prisutni su bentonit, u obliku međuslojne gline i sa procijenjenim rezervama od oko 10 miliona tona, te velike zalihe pijeska i šljunka.

stanariPhoto-32.jpg

Prvi geološki podaci o uglju u stanarskom basenu datiraju još iz početka 20. vijeka. Eksploatacija uglja u Stanarima započeta je 1948. godine na otvorenom kopu Raškovac. Podzemna eksploatacija je počela 1955. godine u sjevernom dijelu basena. U južnom dijelu basena otkopavanja su vršena od 1974-1980. na kopu Ostružnja. Počev od 1974. godine, iskopavanje uglja uglavnom je bilo skoncentrisano na površinskim kopovima, a do tada je bila zastupljena i podzemna eksploatacija. Danas se koristi samo površinski kop Raškovac, dok kop Ostružnja trenutno nije u upotrebi.

140725022.2_mn.jpg

Stanarski lignit je visokog kvaliteta. Ima nizak sadržaj sumpora i pepela, kao i prihvatljivu toplotnu vrijednost za lignitni ugalj.

Od sredine osamdesetih godina Rudnik lignita „Stanari“ se suočavao sa ozbiljnim finansijskim problemima, koji su dostigli svoj vrhunac za vrijeme rata i u periodu koji je došao poslije. Zbog nedostataka sredstava, nivo proizvodnje iz godine u godinu sve je više padao, da bi 2004. godine Rudnik bio suočen sa likvidacijom. Radnici nisu primali platu mjesecima, što je dodatno narušavalo ugled preduzeća.

Godine 2004. Vlada Republike Srpske je raspisala međunarodni tender kako bi se našao privatni partner za Rudnik. Te godine Rudnik je kupila EFT kompanija, koja je vlasnik, i danas.

 

3_rite_stanari.jpg

EFT kompanija se bavi trgovinom i investicijama u energetskom sektoru. Predvodi razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi. Razvoj energetskog kompleksa u Stanarima je najveća investicija u energetski sektor Bosne i Hercegovine, do danas.

teStanariPhoto-29.jpg

Osim Rudnika, okosnica razvoja stanarskog kraja je i Termoelektrana Stanari. EFT kompanija je 2010. godine potpisala ugovor sa firmom „Dongfang“, iz Kine, o izgradnji Termoelektrane „Stanari“, po sistemu „ključ u ruke“.

59233.png

Sama činjenica da se na području Stanara gradi najveći termoenergetski blok u Republici Srpskoj, ukazuje na dugoročno povoljnu perspektivu razvoja energetike ovog područja. Međutim, ovo područje je, već danas, pokriveno modernom prenosnom mrežom i trafo-stanicama, sa kapacitetom daleko iznad današnjih potreba stanovništva, industrije i saobraćaja. Izgradnjom TE „Stanari“ ne samo da se bitno poboljšava energetski bilans Republike Srpske, već se time otklanjaju i slabosti u snabdijevanju zapadnog dijela Republike i smanjuju prenosni gubici.

teStanariPhoto-28.jpg

Procjena uticaja na životnu sredinu za projekat Termoelektrane „Stanari“ je pripremljena u skladu sa najvišim standardima. Cilj ove procjene je da osigura zaštitu životne sredine, kao i ljudi koji tu žive. Procjena uticaja na životnu sredinu pokazala je da izgradnja i funkcionisanje Termoelektrane neće imati bitniji uticaj na životnu sredinu.