Program raspodjele sredstava u poljoprivredi

 

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI ZA 2015. godinu

Član 1.

Ovim Programom se propisuju uslovi za raspodjelu sredstava za poljoprivredu u iznosu od 105.000,00 KM, predviđenih Budžetom opštine Stanari, koje moraju da ispunjavaju poljoprivredni proizvođači za ostvarivanje prava na novčane podsticaje i pomoći u poljoprivredi.

Programom raspodjele sredstava u poljoprivredi se, takođe, za svaku vrstu poljoprivredne proizvodnje, definiše dokumentacija koja se prilaže, minimalni uslovi potrebni da se ostvare podsticajna sredstva, iznos podsticajnih sredstava, kao i eventualne specifičnosti vezane za proces odobravanja podsticajnih sredstava.

Član 2.

Pravo na novčane podsticaje imaju korisnici sa prebivalištem u opštini Stanari, koji obavljaju ili namjeravaju da pokrenu poljoprivrednu proizvodnju na, području opštine Stanari.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, iz ovog Programa, mora biti čitko popunjen i treba da sadrži sljedeće podatke:

 1. Prezime i ime korisnika, mjesto stanovanja, opština, broj telefona, broj lične karte, broj tekućeg računa i naziv banke kod koje je otvoren račun;
 2. Podatke o vrsti podsticaja za koji se Zahtjev podnosi.

Uz Zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:

 1. Kopija lične karte,
 2. Kopija kartice tekućeg računa,
 3. Dokaz o vlasništvu zemljišta na kojoj se obavlja ratarsko-povrtlarska proizvodnja ili ugovor o zakupu,
 4. Posebni dokumenti, koje propisuje ovaj Program, pojedinačno za sve vrste podsticaja.

Član 3.

Poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti pravo na direktna plaćanja samo po jednom osnovu, odnosno za jednu vrstu proizvodnje, za koju ispunjavaju uslove propisane ovim Programom.

Član 4.

Ukoliko se za jednu vrstu proizvodnje ne prijavi dovoljan broj poljoprivrednih proizvođača, te se, u skladu s tim, planirana sredstva ne mogu podijeliti u potpunosti, preostali iznos sredstava se može dislocirati za onu granu proizvodnje gdje postoji najveći broj zainteresovanih korisnika.

PODRŠKA PROIZVODNJI I DOHOTKU

Član 5.

U okviru podrške proizvodnji i dohodku, podrška poljoprivrednoj proizvodnji se daje kroz nekoliko vidova podsticaja:

 1. Novčani podsticaji tekućoj proizvodnji u poljoprivredi,
 1. Podsticaji u zasnivanju poljoprivredne proizvodnje,

 

 1. Podrška jesenjoj sjetvi poljoprivrednim gazdinstvima i domaćinstvima kojima je poljoprivredna djelatnost osnovna djelatnost, a podstiču se s ciljem da se utiče na obradivost zemljišta na području opštine.
 1. Novčani podsticaji tekućoj poljoprivrednoj proizvodnji

Član 6.

Planirana sredstva……………………………………………………………………………………45.000,00 KM.

Pravo na podsticaj mogu ostvariti sljedeći proizvođači:

 • Proizvođači krastavaca, koji su u tekućoj godini ostvarili proizvodnju na minimalnoj površini 0,5 duluma, do 100,00 KM po dulumu, u zavisnosti od broja prijavljenih proizvođača.

Predviđena sredstva…………………………………………………………………………3.000,00 KM.

Pravo na podsticaj imaju proizvođači koji prilože dokaz o nabavci sadnog materijala, sredstava za zaštitu i mineralnog đubriva (ugovor sa otkupljivačem) ili, izuzetno, ovjerenu izjavu o zasađenoj površini u 2015. godini (samo za proizvođače koji su proizveli sopstveni sadni materijal).

Zahtjev se podnosi do 15. novembra 2015. godine.

 • Proizvođači ostalog povrća na otvorenom, uključujući i krompir, koji su u tekućoj godini ostvarili proizvodnju na minimalnoj površini 3 duluma, do 80,00 KM po dulumu, u zavisnosti broja prijavljenih proizvođača, maksimalno 800,00 KM.

Predviđena sredstva…………………………………………………………………………5.000,00 KM.

Pravo na podsticaj imaju proizvođači koji prilože dokaz o isporuci proizvoda ili pisanu izjavu o zasijanoj/zasađenoj površini.

Zahtjev se podnosi do 15. novembra 2015. godine.

 • Proizvođači mlijeka, koji predaju mlijeko otkupnim stanicama i koji posjeduju minimalno 5 muznih grla, do 100,00 KM po muznom grlu, u zavisnosti od broja prijavljenih proizvođača; maksimalno 700,00 KM

Predviđena sredstva………………………………………………………………………….6.000,00 KM

Uz Zahtjev za podsticaj, potrebno je priložiti dokaz o realizaciji proizvodnje (ugovor sa otkupljivačima ili neki drugi dokaz) i kopiju potvrde o izršenom obilježavanju životinja, sa popisom identifikacionih brojeva.

Zahtjev se podnosi do 15. novembra 2015. godine.

 • Proizvođači povrća u zaštićenom prostoru, sa površinom zaštićenog prostora od minimalno 200 m2, do 1,00 KM/ m2 korisne površine zaštićenog prostora, na kojem je zasnovana proizvodnja i u tekućoj godini, mogu da budu do 500,00 KM po korisniku.

Predviđena sredstva…………………………………………………………………………4.000,00 KM.

Uz Zahtjev je potrebno dostaviti izjavu o vlasništvu i površini zaštićenog prostora.

Zahtjev se podnosi do 15. novembra 2015. godine.

 • Proizvođači voćarskih kultura
 • visokostablašice: jabuka, šljiva, kruška i sl. u intenzivnom, plantažnom uzgoju, na minimalnoj površini od 0,5 ha, do 80,00 KM po dulumu, u zavisnosti od broja prijavljenih proizvođača, maksimalno 600,00 KM po korisniku.

Predviđena sredstva………………………………………………………………..4.000,00 KM

 • zasadi jagodičastog i bobičastog voća (malina, jagode, aronija i sl.), do 120,00 KM/dulumu, u zavisnosti od broja prijavljenih proizvođača, maksimalno 300,00 KM po korisniku.

Predviđena sredstva………………………………………………………………..4.000,00 KM

Uz Zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o vlasništvu ili ugovor o zakupu zemljišta koje je pod voćarskom kulturom, te vrstu i broj stabala/sadnica voća.

Zahtjev se podnosi do 15. novembra 2015. godine.

 • Proizvođači tovnih svinja, sa najmanje 8 tovnih svinja, do 30,00 KM po komadu, u zavisnosti od broja prijavljenih proizvođača, maksimalno 500,00 KM po korisniku.

Predviđena sredstva………………………………………………………………………… 4.000,00 KM

Uz Zahtjev je potrebno priložiti dokaz o realizaciji proizvodnje (ugovor sa otkupljivačima ili neki drugi dokaz) i kopiju potvrde o izršenom obilježavanju životinja sa popisom identifikacionih brojeva.

Zahtjev se podnosi do 15. novembra 2015. godine.

 • Proizvođači tovnih junadi, sa najmanje 5 junadi u tovu, do 50,00 KM po grlu, u zavisnosti od broja prijavljenih proizvođača, maksimalno 400,00 KM po korisniku.

Predviđena sredstva………………………………………………………………………….4.000,00 KM

Uz Zahtjev je potrebno priložiti kopiju potvrde o izršenom obilježavanju životinja sa popisom identifikacionih brojeva.

Zahtjev se podnosi do 15. novembra 2015. godine.

 • Uzgajivači krmača prasilica, sa najmanje 5 krmača, do 50,00 KM po komadu, u zavisnosti od broja prijavljenih proizvođača, maksimalno 500,00 KM po korisniku.

Predviđena sredstva…………………………………………………………………………4.000,00 KM.

Uz Zahtjev je potrebno priložiti kopiju potvrde o izršenom obilježavanju životinja sa popisom identifikacionih brojeva.

Zahtjev se podnosi do 15. novembra 2015. godine.

 • Uzgoj ovaca i koza, sa najmanje 30 grla, do 10,00 KM po grlu, u zavisnosti od broja prijavljenih proizvođača, maksimalno 400,00 KM po korisniku.

Predviđena sredstva…………………………………………………………………………3.000,00 KM.

Uz Zahtjev je potrebno priložiti kopiju potvrde o izršenom obilježavanju životinja sa popisom identifikacionih brojeva.

Zahtjev se podnosi do 15. novembra 2015. godine.

 • Proizvodnja i uzgoj pčela, sa minimalno 15 društava pčela, do 15,00 KM po društvu, u zavisnosti od broja prijavljenih proizvođača, maksimalno 300,00 KM po korisniku.

Predviđena sredstva…… ……………………………………………………………………2.000,00 KM

Uz Zahtjev je potrebno priložiti ovjerenu izjavu o vlasništvu određenog broja društava pčela.

Zahtjev se podnosi do 15. novembra 2015. godine.

 • Proizvođači brojlera, sa minimalnim kapacitetom 5 000 brojlera po turnusu, do 80,00 KM po turnusu, u zavisnosti od broja prijavljenih proizvođača, maksimalan iznos 500,00 KM po korisniku.

Predviđena sredstva………………………………………………………………………… 2.000,00 KM

Uz Zahtjev je potrebno priložiti dokaz o realizaciji proizvodnje (ugovor sa otkupljivačima ili neki drugi dokaz) i kopiju računa o kupovini jednodnevnih pilića.

Zahtjev se podnosi do 15. novembra 2015. godine.

Član 7.

Nakon dostavljanja Zahtjeva i neophodne dokumentacije, od strane poljoprivrednih proizvođača, Komisija, koja će biti formirana od strane načelnika opštine, utvrdiće činjenično stanje na terenu i o tome sačiniti zapisnik.

 1. Podsticaji zasnivanju poljoprivredne proizvodnje

Član 8.

Planirana sredstva ………………………………………………………………………………… 10. 000,00 KM

Pravo na sredstva za zasnivanje nekog vida poljoprivredne proizvodnje imaju potencijalni poljoprivrednici koji predoče biznis plan za planiranu proizvodnju i koji ispunjavaju preduslove za traženi vid podsticaja (opremljenost objektima, radnom snagom, mehanizacijom, mogućnost eventualnog navodnjavanja i slično, u zavisnosti od vrste proizvodnje za koji se traži podsticaj).

Komisija, koju imenuje načelnik opštine, će razmotriti prispjele prijave i biznis planove, izvršiti uvid na licu mjesta, te sačiniti listu korisnika ove vrste podsticaja.

Maksimalan iznos sredstava za ovu vrstu podsticaja je 1.500,00 KM po korisniku.

Zahtjev se podnosi do 15. novembra 2015. godine.

 1. Podsticaji jesenjoj sjetvi i obradivosti zemljišta

Član 9.

Planirana sredstva……………………………………………………………………………………. 40.000,00 KM

Pravo na podsticaj mogu ostvariti proizvođači kojima je poljoprivredna djelatnost jedini izvor prihoda, a koji zasiju minimalno 0,1 ha (1 dulum), u jesenjoj sjetvi.

Visina podsticaja., do 100,00 KM/0,1 ha sjetvene površine, u zavisnosti od broja primljenih zahtjeva.

Isplata podsticaja se vrši po podnesenom Zahtjevu, sa priloženim dokazima i utvđivanju činjeničnog stanja od strane Komisije, koju imenuje načelnik opštine.

Uz Zahtjev priložiti:

 • Potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje za punoljetne članove domaćinstva,
 • Kućnu listu,
 • Za registrovana komercijalna gazdinstva – potvrdu iz APIF-a.

Krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za podsticaj za jesenju sjetvu je 15.11.2015. godine.

NOVČANA SREDSTVA ZA VANREDNE POMOĆI

Član 10.

Predviđena sredstva………………………………………………………………………………….5. 000,00 KM

Pravo na novčana sredstva za vanredne pomoći u poljoprivredi imaju poljoprivredna gazdinstva kod kojih se procijeni da je nastala vanredna situacija, uzrokovana vanrednim okolnostima i ničim izazvana od strane nosioca i članova poljoprivrednog gazdinstva i ako se utvrdi da bi uskraćivanjem novčane pomoći bila dovedena u pitanje egzistencija ovog poljoprivrednog gazdinstva.

Član 11.

Novčane pomoći, iz prethodnog člana, odobravaju se na osnovu Zapisnika o utvrđenim činjenicama, od strane Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Stanari.

Maksimalni iznos novčanih sredstava, koje podnosilac zahtjeva može da ostvari u tekućoj godini, je 500,00 KM.

Zahtjevi za vanredne pomoći se dostavljaju do 15. novembra 2015. godine.

NOVČANE INTERVENCIJE U POLJOPRIVREDI

Član 12.

Predviđena sredstva……………………………………………………………………………………..5.000,00 KM

Pravo na novčane intervencije u poljoprivredi imaju poljoprivredna gazdinstva, za koja se utvrdi da realizacijom projekata u poljoprivrednoj proizvodnji doprinose unaprjeđenju privrede opštine.

Član 13.

Novčane pomoći, iz prethodnog člana, odobravaju se na osnovu Zapisnika o utvrđenim činjenicama, od strane Odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i lokalni ekonomski razvoj opštine Stanari.

Član 14.

Maksimalni iznos novčanih sredstava, koje podnosilac Zahtjeva može da ostvari u tekućoj godini, je 1.000,00 KM.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Zahtjevi za novčane intervencije se dostavljaju do 15. novembra 2015. godine.

Član 16.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u »Službenom glasniku opštine Stanari«.

Zahtjev za podsticaj možete preuzeti ovdje.