Radna tijela

word-image

Za razmatranje pitanja,  iz nadležnosti Skupštine, predlaganje i razmatranje akata, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja, osnivaju se komisije, odbori i savjeti, kao stalna i povremena i radna tijela. Radna tijela imaju predsjednika i utvrđeni broj članova. Predsjednik radnog tijela organizuje rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama. Mandat radnog tijela traja koliko i mandat Skupštine. Za članove pojedinih radnih tijela, pored odbornika, mogu se birati naučni i stručni radnici iz oblasti koja je u nadležnosti radnog tijela, s tim što njihov broj ne može biti veći od polovine ukupnog broja članova radnog tijela Skupštine. Radna tijela Skupštine:

 • razmatraju materijale iz svog djelokruga rada, koja su na dnevnom redu sjednice Skupštine,
 • zauzimaju stavove prema pitanjima iz svog djelokruga,
 • podnose izvještaje, mišljenja, sugestije i prijedloge Skupštini,
 • razmatraju i pokreću inicijative i daju prijedloge za rješavanje određenih pitanja, iz nadležnosti Skupštine,
 • vrše i druge poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE

Listu kandidata za izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje podnosi Radno predsjedništvo, na prvoj sjednici Skupštine opštine, a na osnovu prethodnih konsultacija sa političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima, koji imaju svoje odbornike u Skupštini. Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini, srazmjerno broju izabranih odbornika stranaka, koalicija i nezavisnih odbornika u Skupštini.

Komisija za izbor i imenovanje:

 • utvrđuje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje funkcionera koje bira ili imenuje Skupština,
 • utvrđuje prijedlog za sastav radnih tijela Skupštine,
 • razmatra prijedloge za izbor i imenovanje direktora javnih ustanova, čiji je osnivač opština,
 • razmatra prijedloge za imenovanje članova upravnih odbora,čiji je osnivač opština,
 • sarađuje sa odgovarajućim političkim strankama, organima, organizacijama i ustanovama u rješavanju kadrovske politike, u okviru svoje nadležnosti,
 • razmatra i druga pitanja, koja su utvrđena zakonom i Poslovnikom.

U sastav Komisije za izbor i imenovanje, imenovani su:

 1. Ostoja Stevanović (predsjednik),
 2. Nedeljko Đekić (član),
 3. Gostimir Vukajlović (član),
 4. Dijana Bajić-Bilanović (član),
 5. Boško Prelić (član).

VERIFIKACIONA KOMISIJA

Verifikaciona Komisija ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini. Verifikaciona komisija:

 • razmatra prestanak mandata pojedinim odbornicima i o tome podnosi izvještaj Skupštini,
 • podnosi prijedlog za verifikaciju mandata novim odbornicima,
 • razmatra i druga pitanja, u vezi sa mandatom odbornika.

U sastav Verifikacione komisije, imenovani su:

 1. Zdravko Jotić (predsjednik),
 2. Boris Šljivić (član),
 3. Slaviša Maksimović (član).

KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Komisija za Statut i propise ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika u Skupštini i iz reda stručnih i naučnih radnika, iz oblasti prava. Komisija za Statut i propise:

 • razmatra nacrt i prijedlog Statuta i Poslovnika,
 • prati, razmatra i analizira donošenje Statuta i Poslovnika, kao i potrebu njihove dalje razrade i dogradnje,
 • razmatra pitanja u vezi sa usaglašavanjem Statuta sa Ustavom i zakonom,
 • razmatra prijedloge za pokretanje postupka za promjenu Statuta i Poslovnika,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih akata, koje donosi Skupština, u pogledu njihove usaglašenosti sa Ustavom, zakonom i Statutom,
 • daje mišljenje o podnesenim amandmanima na prijedloge akata koje razmatra,
 • razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja odluka i drugih akata Skupštine  i utvrđuje prijedloge teksta autentičnog tumačenja,
 • razmatra opšta akta drugih organa i organizacija, koje potvrđuje ili na koje daje saglasnost Skupština i o tome daje mišljenje i prijedloge Skupštini,
 • utvrđuje i sačinjava prečišćene tekstove odluka i drugih opštih akata Skupštine, na osnovu ovlaštenja Skupštine,
 • razmatra inicijative za donošenje opštih akata Skupštine,
 • razmatra druga pitanja koja se odnose na promjenu Sttuta, Poslovnika i drugih opštih akata Skupštine i o tim pitanjima dostavlja mišljenje Skupštini.

U sastav Komisije za Statut i propise, imenovani su:

 1. Željka Damjanović (predsjednik),
 2. Željko Bajić (član),
 3. Boris Šljivić (član),
 4. Dijana Smiljanić Đekić (član),
 5. Mirko Kajganić (član).

KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE

Komisija za budžet i finansije ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika i drugih stručnih lica. Komisija za budžet i finansije:

 • prati i razmatra tok rada na izradi nacrta i prijedloga budžeta opštine i izvještaje o izvršenju budžeta,
 • prati ostvarivanje prihoda i rashoda opštine, sprovođenje utvrđene politike, izvršavanje zakona, drugih propisa i akata Skupštine u ovoj oblasti,
 • razmatra pitanja korištenja budžetskih sredstava od budžetskih korisnika,
 • predlaže Skupštini donošenje mjera za racionalnije i efikasnije korištenje budžetskih sredstava i ostvarivanje utvrđene politike u oblasti prihoda i rashoda opštine,
 • razmatra prijedlog odluke o naknadama odbornicima i naknadama članovima radnih tijela Skupštine,
 • vrši i druge poslove, iz ove oblasti, po odlukama i zaključcima Skupštine.

U sastav Komisije za budžet i finansije, imenovani su

 1. Jotić Zdravko, predsjednik,
 2. Vukajlović Gostimir, član,
 3. Željka Damjanović, član,
 4. Željko Bajić, član,
 5. Damir Kerić, član.

KOMISIJA ZA NAGRADE I PRIZNANJA

Komisija za nagrade i priznanja ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika. Komisija za nagrade i priznanja:

 • predlaže Skupštini donošenje odluka o ustanovljenju nagrada i priznanja opštine, koja se dodjeljuju za radove i djela koja zaslužuju opšte priznanje i isticanje,
 • utvrđuje kriterijume i postupak za dodjelu nagrada i priznanja i brine se o njihovom sprovođenju,
 • brine se da likovno ili drugo umjetničko rješenje nagrade simbolizuje istorijske i kulturne vrijednosti opštine,
 • predlaže obezbjeđenje budžetskih i drugih sredstava za novčani iznos nagrade ili priznanja,
 • razmatra prijedloge odluke o proglašenju počasnog građanina,
 • priprema i utvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada i priznanja.

Komisija za nagrade i priznanja ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika.

U sastav Komisije za nagrade i priznanja, imenovani su:

 1. Boško Prelić, predsjednik,
 2. Andrea Bogdanić, član,
 3. Boris Šljivić, član,
 4. Željka Damjanović, član,
 5. Vlado Cvijanović, član.

 

KOMISIJA ZA ZAŠTITU OKOLINE,  KULTURNOG I PRIRODNOG NASLJEĐA

Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika i drugih lica. Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog naslijeđa:

 • predlaže mjere zaštite, očuvanja i unaprjeđenja tekovina kulturnog i prirodnog nasljeđa, na području opštine,
 • razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje i sprovođenje politike zaštite prirodne okoline, uređenja građevinskog zemljišta, očuvanja i razvoja prirodnih i stvorenih vrijednosti čovjekove okoline, zaštite vazduha, tla, vode, vodotoka, te pitanje prostornog uređenja sa stanovišta zaštite i unaprjeđivanja čovjekove okoline,
 • sarađuje sa odjeljenjima opštinske uprave u rješavanju pitanja iz svog djelokruga,
 • sarađuje sa organizacijama i institucijama koje se bave zaštitom okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa,
 • vrši i druge poslove, iz ove oblasti, po odlukama i zaključcima Skupštine.

Komisija za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa ima predsjednika i četiri člana, koji se biraju iz reda odbornika i drugih lica.

U sastav Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa , imenovani su:

 1. Sretenka Račić, predsjednik
 2. Boško Prelić, član,
 3. Darko Kršić, član,
 4. Ljubinka Jerinić, član,
 5. Dragomir Vidović član.

KOMISIJA ZA PROSTORNO UREĐENJE

 Komisija za prostorno uređenje:

 • razmatra prijedlog programa uređenja građevinskog zemljišta i dostavlja Skupštini mišljenje o tom prijedlogu,
 • razmatra prijedlog prostornog plana, urbanističkog plana, regulacionih planova i ostalih planskih dokumenata, iz oblasti prostornog planiranja i uređenja prostora i dostavlja svoje mišljenje Skupštini,
 • može pokrenuti inicijativu za izradu planskih akata, predviđenih zakonom i odlukama,
 • proučava pojedina pitanja iz svoje oblasti.

Komisija za prostorno uređenje ima predsjednika, zamjenika predsjednika i pet članova, koji se biraju iz reda odbornika i iz reda naučnih i stručnih radnika.

U sastav Komisije za prostorno uređenje, imenovani su:

 1. Ostoja Stevanović, predsjednik,
 2. Damir Kerić,  zamjenik predsjednika,
 3. Aleksandar Cvijanović, član,
 4. Goran Jerinić, član,
 5. Dušan Panić, član,
 6. Dražen Kovačević član,
 7. Slaviša Maksimović, član.

 

KOMISIJA ZA OMLADINU

Komisija za omladinu:

 • predlaže Skupštini srednjoročni i kratkoročni plan omladinske politike za područje opštine,
 • razmatra prijedlog i daje mišljenje o organizovanju omladinskih manifestacija od interesa za opštinu,
 • prati stanje i pojave u životu i radu mladih i predlaže Skupštini programe i mjere za djelovanje opštinskih organa i službi u ovoj oblasti,
 • radi na suzbijanju maloljetničke delinkvencije, narkomanije i drugih toksikomanija, inicira pokretanje projekata i realizaciju aktivnosti na preventivnom djelovanju među mladima,
 • predlaže programe kreativnog angažovanja i edukacije mladih u oblasti kulture, sporta i drugih aktivnosti,
 • ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih, bez obzira da li ove organizacije djeluju na profesionalnoj ili volonterskoj osnovi,
 • vrši i druge poslove iz ove oblasti, na osnovu odluka Skupštine.

U sastav Komisije za omladinu, imenovani su:

 1. Zdravko Jotić, predsjednik
 2. Boris Šljivić, član,
 3. Maja Perić,član,
 4. Danijel Šljivić, član,
 5. Suzana Đekić, član.

 

KOMISIJA ZA MJESNE ZAJEDNICE

Komisija za mjesne zajednice:

 • razmatra inicijative za osnivanje mjesnih zajednica i procjenjuje njihovu opravdanost,
 • razmatra prijedloge akata o osnivanju mjesne zajednice, odnosno prijedlog odluke o cjelishodnosti inicijative za osnivanje mjesne zajednice,
 • razmatra pitanje postupka osnivanja mjesnih zajednica,
 • analizira rad organa mjesnih zajednica i predlaže mjere za unaprjeđivanje njihovog rada,
 • predlaže mjere kojima se podstiče međusobna saradnja, povezivanje i udruživanje sredstava mjesnih zajednica na rješavanju pitanja zajedničkog interesa,
 • predlaže raspodjelu budžetskih sredstava mjesnim zajednicama za finansiranje funkcija organa mjesnih zajednica,
 • razmatra prijedloge, primjedbe i inicijative upućene opštinskim organima, u vezi sa radom mjesnih zajednica i o tome izvještava Skupštinu,
 • izvještava Skupštinu o učešću odbornika u radu organa mjesne zajednice u kojoj odbornik ima prebivalište,
 • vrši nadzor nad radom Savjeta mjesnih zajednica te razmatra izvještaje i informacije o radu Savjeta; ukazuje na probleme i načine rješavanja određenih pitanja, koja se pojavljuju u radu Savjeta; podnosi izvještaje i predlaže Skupštini opštine preduzimanje odgovarajućih mjera, u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine,
 • obavlja i druge poslove, iz ove oblasti, po odlukama i zaključcima Skupštine.

Komisija za mjesne zajednice ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda odbornika i drugih lica.

U sastav Komisije za mjesne zajednice, imenovani su:

 1. Nedeljko Đekić, predsjednik,
 2. Mirko Kajganić, član,
 3. Radojica Ćelić član.

 

KOMISIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Komisija za ravnopravnost polova:

 • prati primjenu principa ravnopravnosti polova u upravljanju i odlučivanju,
 • razmatra nacrte i prijedloge odluka koje donosi Skupština, sa aspekta ravnopravnosti polova,
 • inicira da se u nadležnim organima i institucijama sačine programi i planovi poboljšanja polne zastupljenosti u organima vlasti na svim nivoima,
 • posredstvom medija, utiče na razvijanje svijesti kod grašana o ravnopravnosti polova,
 • posredstvom nadležnih organa, utiče na eliminaciju i sprječavanje svih oblika nasilja u javnoj sferi života, kao i na sprječavanje direktne i indirektne diskriminacije, zasnovane na polu,
 • aktivno učestvuje na unaprjeđivanju prava ravnopravnosti i zaštite građana i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika diskriminacije, a posebno koje se odnose na rad i zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, kulturu i informisanje i zaštitu od nasilja u porodici,
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa zakonom i aktima opštine.

Komisija za ravnopravnost polova ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz reda odbornika i drugih lica.

U Komisiju za ravnopravnost polova, imenovani su:

 1. Andrea Bogdanić, predsjednik
 2. Dijana Bajić-Bilanović, član,
 3. Vlado Cvijanović, član.

KOMISIJA ZA PLANIRANJE OPŠTINSKOG RAZVOJA

Komisija za planiranje opštinskog razvoja:

 • prati proces strateškog planiranja i razvoja opštine, sprovođenje strategije razvoja, sektorskih strategija i dugoročnih planova razvoja,
 • promoviše partnerstvo javnog, privatnog i nevladinog sektora u razvoju lokalne zajednice,
 • učestvuje u aktivnostima za obezbjeđenje izvora finansiranja, u cilju doprinosa realizacije strateških ciljeva razvoja,
 • prati i usmjerava korištenje namjenskih sredstava i prijedloga prioritetnih projekata, koji će dobiti donatorsku podršku ili biti finansirani iz opštinskog budžeta,
 • ulovljava saradnju i razmjenjuje informacije sa drugim nivoima vlasti,
 • prati pokazatelje o stepenu realizacije strateških razvojnih planova i strateških ciljeva, projekata, programa i drugih aktivnosti,
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti, na osnovu odluka i zaključaka Skupštine.

Komisija za planiranje opštinskog razvoja ima predsjednika i četiri člana iz reda odbornika u Skupštini i iz reda stručnjaka, iz različitih oblasti društvenog života.

U sastav Komisije za planranje opštinskog razvoja, imenovani su:

 1. Željka Damjanović, predsjednik,
 2. Željko Bajić, član,
 3. Goran Jerinić, član,
 4. Dragomir Vidović, član
 5. Zoran Škorić, član.

ODBOR ZA ŽALBE

Odbor za žalbe odlučuje po žalbama službenika i tehničkih i pomoćnih radnika, u drugom stepenu, na rješenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama kandidata, koji su učestvovali na javnom konkursu. Predsjednika i članove imenuje skupština jedinice lokalne samouprave, nakon sprovedenog javnog konkursa, na period četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. Odbor za žalbe ima predsjednika i dva člana.

U sastav Odbora za žalbe, imenovani su:

 1. Draženko Lukić,
 2. Dalibor Damjanović,
 3. Tomislav Čavić