Sekretar

BIOGRAFIJA:

Dijana Smiljanić Đekić

Telefon: 053/201-810
Faks: 053/201-818
E-mail: sekretar@opstinastanari.com

SEKRETAR SKUPŠTINE

Sekretar Skupštine organizuje rad stručne službe Skupštine i brine se o obavljanju stručnih i administrativnih poslova za Skupštinu i njena radna tijela, rukovodi stručnom službom Skupštine i obavljave druge poslove, utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine. Sekretar Skupštine, dužan je i odgovoran:

  • da se brine o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika,
  • da prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,
  • za pravno-tehničku obradu akata, usvojenih na sjednici Skupštine,
  • za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata, koje je donijela Slupština,
  • da obezbjeđuje dostavljanje odborničkih pitanja nadležnim organima i službama i dostavljanje odgovora odbornicima,
  • da učestvuje u pripremi Programa rada Skupštine,
  • da priprema prijedloge odgovora na tužbe, u sporovima koji se vode protiv akata Skupštine,
  • da rukovodi stručnom službom Skupštine,
  • da vrši i druge poslove, utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom u drugim aktima Skupštine.