STRUČNA RASPRAVA O PREDNACRTU PROSTORNOG PLANA OPŠTINE STANARI

Služba za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Stanari, kao nosilac pripreme izrade Prostornog plana opštine Stanari, organizovala je, u skladu sa  članom 46. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik opštine Stanari“ , broj: 40/13, 106/15 i 3/16) stručnu raspravu o prednacrtu Prostornog plana opšine Stanari.

Stručna rasprava je održana u zgradi Opštinske uprave opštine Stanari, 31.05.2016. godine (utorak), sa početkom u 11:00 časova.

Na stručnoj raspravi su prisustvovali načelnik opštine Dušan Panić, predsjednik Skupštine opštine  Stanari, Ostoja Stevanović, 5 članova Savjeta plana, predstavnici nosioca pripreme i izrade Prostornog plana opštine, te predstavnici privrednih subjekata i institucija.

Sastanak je vodio predsjednik Savjeta plana, mr Goran Jerinić, diplomirani inžinjer rudarstva.

Na stručnoj raspravi, predložen je sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prvog sastanka Savjeta plana,
  2. Stručna rasprava o prednacrtu Prostornog plana opštine Stanari.

Dnevni red i zapisnik sa prvog sastanka Savjeta plana su usvojeni jednoglasno.

Stručna rasprava o  prednacrtu Prostornog plana opštine započeta je prezentacijom nosioca izrade Prostornog plana opštine „Instituta za građevinarstvo – IG“ d.o.o. Banja Luka.

Nakon stručne rasprave, Savjet plana je, na prijedlog predsjednika Savjeta plana jednoglasno usvojio zaključak da prednacrt Prostornog plana opštine Stanari, uz sugestije koje su iznesne, treba da se uputi na sjednicu Skupštine opštine Stanari, u formi nacrta, na usvajanje.