Vatrogasna jedinica Stanari

AmblemProtivpožarnu zaštitu provodi Dobrovoljna vatrogasna jedinica, koja je u sastavu Odsjeka za opštu upravu. Osnovana je odlukom Skupštine opštine Stanari, na osnovu Zakona o zaštiti od požara i Statuta opštine Stanari, kao sastavni dio Opštinske uprave opštine Stanari. Područje djelovanja Jedinice je teritorija opštine Stanari. Dobrovoljna vatrogasna jedinica Stanari izvršava sljedeće zadatke:

 • učestvuje u gašenju požara i spasavanju ljudi i imovine ugrožene požarom, i u drugim elementarnim nepogodama na području opštine, izvan opštine po odobrenju načelnika,
 • vodi propisanu evidenciju o intervencijama na požarima i elementarnim nepogodama i drugim intervencijama,
 •  donosi plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca i organizuje provjeru stručnog znanja vatrogasaca,
 • priprema planove i programe zaštite od požara, stara se o njihovoj realizaciji,
 • predlaže plan opremanja materijalno-tehničkim sredstvima i opremom vatrogasne jedinice,
 • ostvaruje neposrednu saradnju sa privrednim društvima sa povećanim rizikom ugroženosti od požara u sprovođenju mjera zaštite od požara i realizacije operativno-tehničkih planova gašenja požara,
 • vrši kontrolu sprovođenja preventivnih mjera zaštite od požara kod subjekata sistema zaštite od požara; obavlja i druge poslove i zadatke, po naređenju načelnika opštine.

Radom Vatrogasne jedinice rukovodi starješina koji, u obavljanju svojih djelatnosti, ima sljedeće nadležnosti:

 • organizuje i rukovodi radom Dobrovoljne vatrogasne jedinice,
 • realizuje odredbe zakona i plana zaštite od požara, koji se odnose na vagrogasnu jedinicu,
 • upoznaje se sa taktičko-operativnim zadacima u Vatrogasnoj jedinici, po potrebi neposredno preuzima rukovođenje u akcijama gašenja i spasavanja, stručno se usavršava, obezbjeđuje zakonitost, pravilnost, blagovremenost i ekonomičnost izvršavanja poslova i zadataka i efikasno funkcinisanje Dobrovoljne vatrogasne jedinice.
 • zastupa i predstavlja Vatrogasnu jedinicu, u okviru svojih ovlaštenja, donosi plan i program rada Dobrovoljne vatrogasne jedinice, donosi plan i program stručnog osposobljavanja i usavršavanja radnika Vatrogasne jedinice i povremeno ostvaruje neposredni uvid u vezi sa tim, donosi akta u okviru rada Vatrogasne jedinice, za koja je ovlašten važećim propisima, posebno odredbom Zakona o zaštiti od požara i Zakona o državnim preduzećima.
 • stara se da obezbijedi uslove za normalan rad radnika, organizuje rad operativno-komunikacionog centra opštine Stanari, propisuje kućni red o načinu čuvanja i održavanja vatrogasnog objekta, propisuje dnevnu zapovijest, ovjerava evidenciju ocjena o izvršenoj stručnog znanja i osposobljenosti vatrogasaca, ovjerava ocjenu uspješnosti akcije gašenja požara,
 • donosi odluku o unaprjeđenju u čin vatrogasca i uručuje uvjerenje, pokreće disciplipski postupak protiv prekršioca pravila jedinice,
 • ostvaruje saradnju sa opštinskim strukturama vlasti, Vatrogasnim savezom Republike Srpske, inspektorom zaštite od požara i vatrogasnom jedinicom, iz „EFT Rudnika i Termoelektrane“ Stanari, po svim pitanjima bitnim za unaprjeđenje rada Vatrogasne jedinice. Ha zahtjev Skupštine opštine Stanari, dostavlja stalne i povremene izvještaje i druge podatke u vezi sa poslovima zaštite od požara,
 • predlaže osnivaču određene mjere u cilju postizanja osposobljenosti Vatrogasne jedinice na viši nivo, kao i mjere za poboljšanje ukupnog stanja zaštite od požara pa području opštine Stanari,
 • sprovodi aktivnosti po planu i programu Vatrogasne jedinice, vrši obuku radnika Vatrogasne jedinice, vrši kontrolu sprovođenja mjera zaštite od požara, utvrđenih planom zaštite od požara na području opštine Stanari, preduzećima, organima, organizacijama, ustanovama i zajednicama, kao i onih mjera čije nesprovođenje može imati uticaja na blagovremenost intervencije i smanjenje efikasnosti vatrogasne jedinice, kontroliše funkcionalnost i ispravnost vodozahvata, hidranata, aparata za gašenje početnog požara,
 • vrši kontrolu prohodnosti požarnih puteva i prilaza električnim razvodnim tablama, hidrntima, aparatima za gašenje početnog požara blokadnim ventilima gasnih instalacija i instalacija sa zapaljivim tečnostima, kontroliše zabrane korištenja otvorenog plamena i obavještava starješinu Jedinice o utvrđenom stanju na terenu,
 • sačinjava zapisnik o izvršenoj kontroli i predlaže mjere za otklanjanje uzroka, koji mogu dovesti do izbijanja širenja požara,
 • kontroliše sprovođenje predloženih mjera i o njihovom izvršenju izvještava inspektora za zaštitu od požara, kontroliše odlaganje zapaljive tečnosti i gasova i drugih zapaljivih materijala u podrumima/tavanima i drugim mjestima gdje prestavljaju opasnost, učestvuje u akcijama gašenja požara, a u odsutnosti vođe smjene rukovodi akcijom gašenja požara,
 • na zahtjev preduzeća i drugih pravnih lica, pruža usluge obuke radnika iz oblasti preventivne zaštite od požara i rukovanja zapaljivim tečnostima i  gasovima,
 • analizira tehnološke proces u preduzećima i drugim pravnim licima i u tom smislu predlaže taktiku gašenja,
 • vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Dobrovoljna vatrogasna jedinica Stanari

Starješina Nenad Ristić
Zamjenik starješine Vlado Kajganić
Adresa Stanari bb,  74 208 Stanari
Broj telefona 053/290-153
Faks 053/201-825
Kratki broj 123
E-mail

nenad.ristic@hotmail.com

PREGLED AKTIVNOSTI VATROGASNE JEDINICE STANARI ZA 2017. GODINU

SPORAZUM SA OPŠTINOM PRNJAVOR

VATROGASNA JEDINICA STANARI DOBILA VOZILO NA KORIŠTENJE

U DVJ STANARI PRIMLJENO OSAM VATROGASACA

OBAVJEŠTENJE O POČETKU RADA DVJ STANARI

INTERVENCIJA DVJ STANARI – 22.06.2017.

U DVJ STANARI STIGLO NAVALNO VATROGASNO VOZILO

INTERVENCIJA DVJ STANARI- 22.07.2017.

VLADA RS ODOBRILA VATROGASNOJ JEDINICI OPŠTINE STANARI 230 000 KM ZA NOVO VOZILO

INTERVENCIJA DVJ STANARI-30.07.2017.

INTERVENCIJA DVJ STANARI-02.08.2017.

INTERVENCIJA DVJ STANARI-04.08.2017.

INTERVENCIJA DVJ STANARI-09.08.2017.

INTERVENCIJA DVJ STANARI- 29.08.2017.

POSTUPANJE GRAĐANA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

POKAZNA VATROGASNA VJEŽBA-20.09.2017.

DVJ STANARI OPREMLJENA JOŠ JEDNIM VATROGASNIM VOZILOM-14.11.2017.

INTERVENCIJA DVJ STANARI-23.11.2017.