Ватрогасна јединица Станари

AmblemПротивпожарну заштиту проводи Добровољна ватрогасна јединица, која је у саставу Одсјека за општу управу. Основана је одлуком Скупштине општине Станари, на основу Закона о заштити од пожара и Статута општине Станари, као саставни дио Општинске управе општине Станари. Подручје дјеловања Јединице је територија општине Станари. Добровољна ватрогасна јединица Станари извршава сљедеће задатке:

 • учествује у гашењу пожара и спасавању људи и имовине угрожене пожаром, и у другим елементарним непогодама на подручју општине, изван општине по одобрењу начелника,
 • води прописану евиденцију о интервенцијама на пожарима и елементарним непогодама и другим интервенцијама,
 •  доноси план и програм стручног оспособљавања и усавршавања ватрогасаца и организује провјеру стручног знања ватрогасаца,
 • припрема планове и програме заштите од пожара, стара се о њиховој реализацији,
 • предлаже план опремања материјално-техничким средствима и опремом ватрогасне јединице,
 • остварује непосредну сарадњу са привредним друштвима са повећаним ризиком угрожености од пожара у спровођењу мјера заштите од пожара и реализације оперативно-техничких планова гашења пожара,
 • врши контролу спровођења превентивних мјера заштите од пожара код субјеката система заштите од пожара; обавља и друге послове и задатке, по наређењу начелника општине.

Радом Ватрогасне јединице руководи старјешина који, у обављању својих дјелатности, има сљедеће надлежности:

 • организује и руководи радом Добровољне ватрогасне јединице,
 • реализује одредбе закона и плана заштите од пожара, који се односе на вагрогасну јединицу,
 • упознаје се са тактичко-оперативним задацима у Ватрогасној јединици, пo потреби непосредно преузима руковођење у акцијама гашења и спасавања, стручно се усавршава, обезбјеђује законитост, правилност, благовременост и економичност извршавања послова и задатака и ефикасно функцинисање Добровољне ватрогасне јединице.
 • заступа и представља Ватрогасну јединицу, у оквиру својих овлаштења, доноси план и програм рада Добровољне ватрогасне јединице, доноси план и програм стручног оспособљавања и усавршавања радника Ватрогасне јединице и повремено остварује непосредни увид у вези са тим, доноси акта у оквиру рада Ватрогасне јединице, за која je овлаштен важећим прописима, посебно одредбом Закона о заштити од пожара и Закона о државним предузећима.
 • стара се да обезбиједи услове за нормалан рад радника, организује рад оперативно-комуникационог центра општине Станари, прописује кућни ред о начину чувања и одржавања ватрогасног објекта, прописује дневну заповијест, овјерава евиденцију оцјена о извршеној стручног знања и оспособљености ватрогасаца, овјерава оцјену успјешности акције гашења пожара,
 • доноси одлуку о унапрјеђењу у чин ватрогасца и уручује увјерење, покреће дисциплипски поступак против прекршиоца правила јединице,
 • остварује сарадњу са општинским структурама власти, Ватрогасним савезом Републике Српске, инспектором заштите од пожара и ватрогасном јединицом, из „ЕФТ Рудника и Термоелектране“ Станари, пo свим питањима битним за унапрјеђење рада Ватрогасне јединице. Ha захтјев Скупштине општине Станари, доставља сталне и повремене извјештаје и друге податке у вези са пословима заштите од пожара,
 • предлаже оснивачу одређене мјере у циљу постизања оспособљености Ватрогасне јединице на виши ниво, као и мјере за побољшање укупног стања заштите од пожара пa подручју општине Станари,
 • спроводи активности по плану и програму Ватрогасне јединице, врши обуку радника Ватрогасне јединице, врши контролу спровођења мјера заштите од пожара, утврђених планом заштите од пожара на подручју општине Станари, предузећима, органима, организацијама, установама и заједницама, као и оних мјера чије неспровођење може имати утицаја на благовременост интервенције и смањење ефикасности ватрогасне јединице, контролише функционалност и исправност водозахвата, хидраната, апарата за гашењe почетног пожара,
 • врши контролу проходности пожарних путева и прилаза електричним разводним таблама, хидрнтима, апаратима за гашење почетног пожара блокадним вентилима гасних инсталација и инсталација са запаљивим течностима, контролише забране кориштења отвореног пламена и обавјештава старјешину Јединице о утврђеном стању нa терену,
 • сачињава записник о извршеној контроли и предлаже мјере за отклањање узрока, који могу довести до избијања ширења пожара,
 • контролише спровођење предложених мјера и о њиховом извршењу извјештава инспектора за заштиту од пожара, контролише одлагање запаљиве течности и гасова и других запаљивих материјала у подрумима/таванима и другим мјестима гдје престављају опасност, учествује у акцијама гашења пожара, a у одсутности вође смјене руководи акцијом гашења пожара,
 • нa захтјев предузећа и других правних лица, пружа услуге обуке радника из области превентивне заштите од пожара и руковања запаљивим течностима и  гасовима,
 • анализира технолошке процес у предузећима и другим правним лицима и у том смислу предлаже тактику гашења,
 • врши и друге послове из своје надлежности.

Добровољна ватрогасна јединица Станари

Старјешина Ненад Ристић
Замјеник старјешине Владо Кајганић
Адреса Станари бб,  74 208 Станари
Број телефона 053/290-153
Факс 053/201-825
Кратки број 123
E-mail

nenad.ristic@hotmail.com

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ СТАНАРИ ЗА 2017. ГОДИНУ

СПОРАЗУМ СА ОПШТИНОМ ПРЊАВОР

ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА СТАНАРИ ДОБИЛА ВОЗИЛО НА КОРИШТЕЊЕ

У ДВЈ СТАНАРИ ПРИМЉЕНО ОСАМ ВАТРОГАСАЦА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ РАДА ДВЈ СТАНАРИ

ИНТЕРВЕНЦИЈА ДВЈ СТАНАРИ – 22.06.2017.

У ДВЈ СТАНАРИ СТИГЛО НАВАЛНО ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО

ИНТЕРВЕНЦИЈА ДВЈ СТАНАРИ- 22.07.2017.

ВЛАДА РС ОДОБРИЛА ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ ОПШТИНЕ СТАНАРИ 230 000 КМ ЗА НОВО ВОЗИЛО

ИНТЕРВЕНЦИЈА ДВЈ СТАНАРИ-30.07.2017.

ИНТЕРВЕНЦИЈА ДВЈ СТАНАРИ-02.08.2017.

ИНТЕРВЕНЦИЈА ДВЈ СТАНАРИ-04.08.2017.

ИНТЕРВЕНЦИЈА ДВЈ СТАНАРИ-09.08.2017.

ИНТЕРВЕНЦИЈА ДВЈ СТАНАРИ- 29.08.2017.

ПОСТУПАЊЕ ГРАЂАНА У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА ПОЖАРА

ПОКАЗНА ВАТРОГАСНА ВЈЕЖБА-20.09.2017.